Pressmeddelande

19 mars 2021 15:37

Kallelse till årsstämma i Cell Impact

Aktieägarna i Cell Impact AB (publ), org.nr 556576-6655, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2021.

På grund av Covid-19-pandemin och de restriktioner som införts för att förhindra smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av bestämmelserna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning (poströstning) i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 22 april 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per onsdagen den 14 april 2021,

- dels anmäla deltagandet till bolaget senast onsdagen den 21 april 2021 genom att ha avgett sin röst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid enligt förvaltarens rutiner och begära sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 16 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt digitalt formulär användas som kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.cellimpact.com från och med fredagen den 26 mars 2021. Det krävs inte någon separat anmälan, utan ett inskickat poströstingsformulär ses som anmälan. Komplett formulär ska vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 21 april 2021.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen ska anstå till en så kallad fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Ombud

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt som bifogas det digitala poströstningsformuläret tillsammans med registreringsbevis eller annan behörighetshandling för ägare som är juridiska personer. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.cellimpact.com.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare i bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen). Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget på adress Cell Impact AB (publ), att. Stefan Axellie, Källmossvägen 7A, 691 52 Karlskoga eller via e-post till stefan.axellie@cellimpact.com och ska ha kommit bolaget till handa senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast måndagen den 12 april 2021.

Upplysningarna kommer finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.cellimpact.com senast lördagen den 17 april 2021 tillsammans med en webcast där styrelseordföranden och verkställande direktören lämnar sina reflektioner avseende år 2020. Upplysningarna kommer också finnas tillgängliga på bolagets kontor på Källmossvägen 7A i Karlskoga från och med samma dag. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och som uppgivit sin adress.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsen uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till följande. Det totala antalet A-aktier i bolaget är 217 800 med ett röstvärde av 1, motsvarande 217 800 röster, och det totala antalet B-aktier i bolaget är 58 624 534 med ett röstvärde av 1/10, motsvarande 5 862 453,4 röster. Således finns det totalt 58 842 334 aktier och totalt 6 080 253,4 röster.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

8. Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter till dessa

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer och eventuella suppleanter till dessa

12. Beslut om valberedning

13. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra medarbetare)

14. Beslut om emissionsbemyndigande

15. Beslut om ändringar av bolagsordningen

16. Årsstämmans avslutande

Punkt 2, val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som består av Mattias Klintemar (Östersjöstiftelsen), Kåre Gilstring och bolagets styrelseordförande, föreslår att advokat Anna-Maria Heidmark Green vid Advokatfirman Wåhlin AB väljs till ordförande vid stämman, eller vid förhinder för henne, den som en representant för valberedningen anvisar.

Punkt 3, upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster samt som godkänts av stämmans ordförande och kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 5, val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår att Mattias Klintemar utses till att jämte ordföranden justera protokollet, eller vid förhinder för honom, den som en representant för valberedningen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 9, bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter till dessa

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 10, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Vidare ska styrelsen ha rätt att besluta om att utbetala ersättning till styrelseledamot om 8 000 kronor per dag för utfört konsultarbete som inte omfattas av sedvanligt styrelsearbete.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 11, val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer och eventuella suppleanter till dessa

Valberedningen föreslår omval av Robert Sobocki, Thomas Carlström och Anna Frick samt nyval av Mattias Silfversparre och Mikael Eurenius som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Robert Sobocki föreslås fortsatt vara styrelsens ordförande. Nuvarande styrelseledamöterna Kjell Östergren och Börje Vernet har avböjt omval.

Information om de föreslagna nya styrelseledamöterna:

Mattias Silfversparre (född 1972)

Huvudsaklig sysselsättning: Flertalet styrelseuppdrag, bl.a. i SMPP Holding AB och Vekst AB.

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola samt civilekonomexamen och jur.kand. från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Övrigt: Mattias har över 20 års erfarenhet av affärsutveckling inom olika branscher från arbete som managementkonsult och från investmentbolag.

Mikael Eurenius (född 1968)

Huvudsaklig sysselsättning: Bolagsjurist Scania CV AB.

Utbildning: Jur.kand. från Stockholms universitet

Övrigt: Mikael har mångårig erfarenhet av processföring i svenska domstolar följt av mer än tjugo år med bolags- och affärsjuridik globalt i fordonsindustrin och tidigare styrelseuppdrag inom Scania Finans AB.

Information om styrelseledamöterna som föreslås för omval finns på bolagets webbplats www.cellimpact.com.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om PricewaterhouseCoopers AB väljs som revisor kommer auktoriserade revisorn Gert-Ove Levinsson att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12, beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre ledamöter och föreslår omval av Mattias Klintemar och bolagets styrelseordförande samt nyval av Kjell Östergren som ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mattias Klintemar föreslås vara valberedningens ordförande. För det fall en ledamot av valberedningen avgår innan dess uppdrag är slutfört ska valberedningens ordförande (eller bolagets styrelseordförande i det fall valberedningens ordförande avgår) kontakta den till röstetalet störste aktieägaren som inte redan utsett ledamot och be denne att utse ledamot. Önskar denne aktieägare inte utse ledamot tillfrågas den näst störste, osv. Förändringar i valberedningens sammansättning ska anslås på bolagets webbplats.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får dock belasta bolaget med skäliga kostnader som uppstår i nomineringsprocessen.

Valberedningen ska inför årsstämman 2022 förbereda förslag till följande beslut:

1) förslag till val av ordförande vid årsstämman,

2) förslag till antal styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter till dessa,

3) förslag till styrelsearvoden och ersättning till bolagets revisorer,

4) förslag till val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter till dessa,

5) förslag till val av styrelseordförande,

6) förslag till val av revisorer och eventuella suppleanter till dessa, och

7) förslag till val av ledamöter till valberedningen alternativt principer för utseende av ledamöter till valberedningen samt förslag till beslut om riktlinjer för valberedningen.

Punkt 13, beslut om riktad emission av teckningsoptioner och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra medarbetare)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt följande.

A. Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av högst 530 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet - vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna - med högst 61 350,76 kronor. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) B-aktie i bolaget. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

(i) Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillfalla bolagets helägda dotterbolag Finshyttan Hydropower AB ("Dotterbolaget"). Dotterbolaget ska vidareöverlåta teckningsoptioner till ledande befattningshavare och andra medarbetare enligt punkt B nedan.

(ii) Överteckning kan inte ske.

(iii) Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra medarbetare.

(iv) Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.

(v) Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 12 maj 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

(vi) Teckning av B-aktier i bolaget genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden från och med den 3 juni 2024 till och med den 2 juli 2024.

(vii) Teckningskursen per B-aktie ska motsvara 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under perioden om tio handelsdagar omedelbart efter den 12 maj 2021, vilket innebär att nämna period blir den 14 maj 2021 till och med den 27 maj 2021. Den del av teckningskursen som överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

(viii) B-aktier som tillkommit på grund av teckning genom utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.

(ix) Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt punkt B nedan eller som återköpts från deltagare får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

(x) Övriga villkor för teckningsoptionerna kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med fredagen den 26 mars 2021 och skickas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

(i) Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma följande kategorier av ledande befattningshavare och andra medarbetare som är anställda eller anlitade på konsultbasis i koncernen ("Deltagarna" och var och en "Deltagare"):

 

Kategori

 

Max antal optioner per kategori

CEO

50 000

Övriga ledande befattningshavare i bolaget

80 000

Övriga medarbetare

400 000

 

Den närmare fördelningen av teckningsoptioner och vilka som ska erbjudas att förvärva dessa ska avgöras av bolagets styrelse.

(ii) Rätt att förvärva teckningsoptioner ska dock enbart tillkomma Deltagare som vid anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda från anställningen eller konsultuppdraget.

(iii) Teckningsoptioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande villkoren i styrelsens förslag. Detta innebär bland annat att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet.

(iv) Överlåtelse till Deltagare förutsätter dels att överlåtelse av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

(v) Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. För förvärv som sker av nya ledande befattningshavare och andra medarbetare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt.

(vi) Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 31 maj 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.

(vii) Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor inklusive en rätt till återköp av teckningsoptionerna om Deltagarens anställning eller konsultuppdrag i koncernen upphör.

C. Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

(i) Motiven för förslaget, m.m.

Motiven för förslaget är att ledande befattningshavare och andra medarbetare genom egen investering ska verka för och ta del av en positiv värdeutveckling av bolaget och dess aktier samt att bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal. Programmet ska främja ett långsiktigt engagemang bland medarbetarna för att skapa hållbara värden för bolaget och aktieägare. Några förutbestämda och mätbara kriterier för tilldelning i programmet har inte uppställts eftersom deltagande i programmet sker genom egen investering.

(ii) Utspädning

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer 530 000 nya B-aktier ges ut. Med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa händelser enligt villkoren för teckningsoptionerna som hänvisas till i punkt A (x) ovan medför de nya aktierna en utspädning om cirka 0,9 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens förslag och cirka 0,9 procent av det totala antalet röster i bolaget vid tidpunkten för styrelsens förslag.

(iii) Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget, m.m.

Bolagets resultat per aktie kommer inte påverkas av emissionen då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för bolagets B-aktie vid tidpunkten för emissionen. Bolagets framtida resultat per aktie kan komma att påverkas av den potentiella utspädningseffekten av teckningsoptionerna ifall bolaget redovisar såväl ett positivt resultat samt att lösenpriset understiger marknadsvärdet. Deltagarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att inget förmånsvärde uppstår och därmed heller inga personalkostnader för bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administrationskostnader.

(iv) Beräkning av teckningsoptionernas marknadsvärde

Optionspartner AB kommer göra en beräkning av teckningsoptionernas marknadsvärde vid tidpunkten teckningsoptionerna ska förvärvas av Deltagarna. Marknadsvärdet kommer att beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell som beaktar det aktuella värdet på den underliggande aktien, lösenpriset, teckningsoptionens löptid, riskfri ränta samt aktiens volatilitet. Enligt en preliminär beräkning av teckningsoptionernas marknadsvärde som utgår ifrån förhållanden per den 17 mars 2021 uppgår marknadsvärdet till 8,68 kronor per teckningsoption. Givet att marknadsvärdet inte ska fastställas förrän vid tidpunkten teckningsoptionerna ska förvärvas av Deltagarna kan marknadsvärdet per option komma att skilja sig från nu angivet belopp.

(v) Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultation med vissa större aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till årsstämman. Förutom tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

(vi) Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

I bolaget finns följande tre utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

1) Program 2019/2022 för ledande befattningshavare och övriga medarbetare - Incitamentsprogrammet beslutades av årsstämman den 11 april 2019 och omfattade 800 000 teckningsoptioner av vilka 658 000 teckningsoptioner har förvärvats av ledande befattningshavare och övriga medarbetare i bolaget. Med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa händelser enligt villkoren för teckningsoptionerna berättigar de 658 000 teckningsoptionerna deltagarna att teckna lika många B-aktier i bolaget till en teckningskurs om 14,46 kronor per aktie under perioden från och med den 20 juni 2022 till och med den 18 juli 2022.

2) Program 2020/2023 för ledande befattningshavare och övriga medarbetare - Incitamentsprogrammet beslutades av årsstämman den 16 april 2020 och omfattade 450 000 teckningsoptioner av vilka 223 200 teckningsoptioner har förvärvats av ledande befattningshavare och övriga medarbetare i bolaget. Med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa händelser enligt villkoren för teckningsoptionerna berättigar de 223 200 teckningsoptionerna deltagarna att teckna lika många B-aktier i bolaget till en teckningskurs om 37,19 kronor per aktie under perioden från och med den 1 juni 2023 till och med den 30 juni 2023.

3) Program 2020/2024 för styrelseledamöter - Incitamentsprogrammet beslutades av årsstämman den 16 april 2020 och omfattade 450 000 teckningsoptioner av vilka 375 000 teckningsoptioner har förvärvats av styrelseledamöter i bolaget. Med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa händelser enligt villkoren för teckningsoptionerna berättigar de 375 000 teckningsoptionerna deltagarna att teckna lika många B-aktier i bolaget till en teckningskurs om 37,19 kronor per aktie under perioden från och med den 1 juni 2024 till och med den 30 juni 2024.

Vid full teckning av aktier genom utnyttjande av de teckningsoptioner som har förvärvats av ledande befattningshavare och övriga medarbetare samt styrelseledamöter enligt ovan innebär det en utspädning om cirka två (2) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens förslag och cirka två (2) procent av det totala antalet röster i bolaget vid tidpunkten för styrelsens förslag. Vid denna beräkning har inte medräknats de aktier som kan komma att emitteras genom utnyttjande av teckningsoptionerna som omfattas av incitamentsprogrammet enligt denna punkt 13.

D. Bemyndiganden och majoritetskrav

Styrelsen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsen att verkställa beslutet enligt punkt A ovan samt att tillse att styrelsen för Dotterbolaget genomför överlåtelsen av teckningsoptioner enligt punkt B ovan.

Vidare föreslår styrelsen att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller av annat administrativt skäl.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 13 kräver för dess giltighet att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 14, beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Beslut om emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av bolagets aktiekapital med maximalt 20 procent, beräknat utifrån aktiekapitalets storlek första gången bemyndigandet tas i anspråk.

Vidare föreslår styrelsen att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller av annat administrativt skäl.

Punkt 15, beslut om ändringar av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 1, § 3 samt § 8 första stycket ändras i enlighet med nedanstående förslag. Styrelsen förslår även att det införs en ny § 9 i bolagsordningen med nedanstående lydelse.

Nuvarande lydelse § 1

Föreslagen lydelse § 1

§ 1 Firma

Bolagets firma är Cell Impact AB (publ).

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Cell Impact AB (publ).

Nuvarande lydelse § 3

Föreslagen lydelse § 3

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall utveckla, marknadsföra och tillverka slagenheter för adiabatisk formning och därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall utveckla, tillverka och marknadsföra flödesplattor för användning primärt inom bränslecells- och vätgasindustrin samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Nuvarande lydelse § 8, första stycket

Föreslagen lydelse § 8, första stycket

§ 8 Deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman dels göra anmälan till bolaget senast kl. 13:00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8 Deltagande vid bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagstämman.

 

Förslagen lydelse på ny § 9

§ 9 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

 

Vidare föreslår styrelsen att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller av annat administrativt skäl.

Särskilda majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 13 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 14 respektive 15 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslag och tillgängliga handlingar

Förslagen till beslut enligt punkt 2, 3 och 5 samt 9-15 på dagordningen är fullständiga tillsammans med de teckningsoptionsvillkor som hänvisas till i punkt 13 på dagordningen. Teckningsoptions-villkoren hålls tillgängliga hos bolaget från och med fredagen den 26 mars 2021 och skickas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Årsredovisning (innefattande bl.a. styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat) och revisionsberättelse för 2020 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.cellimpact.com från och med fredagen den 26 mars 2021 samt skickas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

Cell Impact AB (publ), org.nr 556576-6655, med säte i Karlskoga, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med årsstämman. För information om hur personuppgifter behandlas, se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

 

Mars 2021

Cell Impact AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Teike, vd, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Åk till toppen