VD-ord

Q2, 2023

Expansion in på marknaden för elektrolysörer

Som vi tidigare aviserat blev 2023 svagt, men vi lyckades före utgången av året säkra finansiering för bolagets fortsatta utveckling, samt lyckades slutföra det besparingsprogram som beslutades i juli 2023 och initiera ytterligare ett. Efter årsskiftet tog vi emot vår första order på flödesplattor inom elektrolysörområdet.

Omsättningen för 2023 uppgick till 47,3 MSEK (76,8), vilket är en nedgång med 38 procent. Resultatet uppgick till –119,5 MSEK (–103,5). Det låga rörelseresultatet var följden av den minskade omsättningen och de nedskrivningsbehov som identifierades i slutfasen av det andra, pågående rationaliserings- och effektiviseringsprogrammet.

Ny kund, nytt segment

Efter utgången av verksamhetsåret tog vi emot en order som under perioden till och med andra halvåret 2026 beräknas generera intäkter på 18 MSEK. Den nya europeiska kunden är ett bolag med en unik elektrolysteknik vilket gör att affären är vår första inom segmentet elektrolysörer vad gäller flödesplattor.

Cell Impact Forming™ är en kostnadseffektiv och skalbar process som möjliggör formning av flödesplattor i stor volym och av hög kvalitet.

Affären har en stor betydelse för Cell Impact både vad gäller omfattning och strategisk inriktning, eftersom den är ett resultat av den marknadsbearbetning som vi har bedrivit sedan 2022. Framställningen av vätgas genom elektrolys genomgår en kraftig tillväxt och stora summor investeras i utveckling och produktion av elektrolysörer världen över. Vi har i tidigare rapporter kunnat berätta om våra leveranser av prototyper och pågående kundprojekt. Målsättningen är att omvandla ytterligare kundprojekt till större affärer under 2024 och kommande år. Vi har stor tilltro till den växande marknaden för elektrolysörer, där tekniken är en förutsättning för produktionen av hållbar, grön vätgas.

Fortsatt utveckling av kunderbjudandet

Vi ser ett fortsatt intresse för våra produkter och vår teknologi från befintliga och potentiella kunder. Detta har under året tagit sig uttryck i ett antal olika aktiviteter som är förutsättningar för kommande, större ordrar vad gäller flödesplattor till bränsleceller och elektrolysörer. Det handlar om inledande designstöd och tillverkning av testverktyg och prototyper för att kunna utvärdera kundernas design och färdiga produkt. Vid utgången av verksamhetsåret pågick ett antal kundprojekt med prototyptillverkning av flödesplattor med fullskaleverktyg.
I oktober 2023, tog vi dessutom emot en order från Plug Power som omfattade leverans av flödesplattor och relaterade produkter till ett värde av 22 MSEK, med planerad leverans under första halvåret 2024.

Effektivisering och säkrad finansiering

Under året initierade vi två besparingsprogram, ett som kommunicerades i augusti och ytterligare ett som beslutades under fjärde kvartalet. Dessa program innebär, efter fullt genomförande under våren 2024, att personalstyrkan kommer att reduceras till cirka 50 personer, vilket motsvarar mer än en halvering av tidigare numerär. Vi kommer fortsatt att noga bevaka utvecklingen av bolagets kostnader.

Under fjärde kvartalet slutförde vi framgångsrikt den företrädesemission som innebar att vi tillfördes cirka 129 miljoner SEK före avdrag för kostnader hänförliga till företrädesemissionen. Vår bedömning, i enlighet med publicerat prospekt, är att vi med detta kapitaltillskott kommer att kunna finansiera vår verksamhet in i 2025.

Efter företrädesemission och trots besparingsprogram kan vi konstatera att vi har lyckats säkra intern kärnkompetens inom alla väsentliga områden, vilket är avgörande för att kunna leverera i befintliga uppdrag och säkra vår långsiktiga utveckling.

Ett nytt steg i vår produktionsprocess

Cell Impact har sedan tidigare kunnat visa att Cell Impact Forming™ är en kostnadseffektiv och skalbar process som möjliggör formning av flödesplattor i stor volym och av hög kvalitet. Under fjärde kvartalet kunde vi dessutom verifiera avgörande förbättringar för två av de följande stegen i tillverkningsprocessen av flödesplattor i vårt Fas II-program: en ny stansningsteknik och ett snabbare och stabilare sätt att svetsa. I januari 2024 installerade vi den första av tre nya fullautomatiserade laserskärmaskiner med högre kapacitet än våra tidigare maskiner, vilket ger en stabilare och mer flexibel process för prototyper och medelstora volymer.

Under året har vi fördubblat vår produktionskapacitet och vi fortsätter därmed att vara världsledande när det gäller förmåga att tillverka flödesplattor.

Stark tilltro och starkt engagemang

Avslutningsvis vill jag betona att vi upplever ett fortsatt stort intresse för våra produkter och en tilltro till Cell Impact som aktör i den gröna och hållbara omställningen. Det stödet känner vi från såväl kunder som leverantörer, men också från alla de investerare som valt att vara en del av vår fortsatta resa. Utan ert förtroende skulle det inte fungera.

Och detsamma gäller inte minst Cell Impacts personal som har fullt fokus på och stort engagemang för vår fortsatta utveckling. Tack vare alla våra medarbetare, dels de som är kvar i organisationen, dels de som tidigare lämnat värdefulla bidrag till vår verksamhet, har vi ett starkt momentum.

Cell Impact ska vara ledande i kostnadseffektiv och högkvalitativ tillverkning av flödesplattor till tillverkare av bränsleceller och elektrolysörer.

Daniel Vallin, tillförordnad vd
Karlskoga i mars 2024

Senaste rapporten

2023 Årsredovisning

Åk till toppen