Pressmeddelande

14 maj 2024 08:03

Cell Impact Q1 2024: Lägger grunden för leveranser i stor volym

Under och efter kvartalet har Cell Impact AB (publ) fått ordrar och tecknat avtal som gör att bolaget breddar kundbasen och förbereder sig för att öka produktionen i takt med befintliga och nya kunders ökande efterfrågan.

Under kvartalet fortsatte arbetet med att fördjupa samarbetet med F.C.C., vilket efter kvartalets utgång mynnade ut i två formella överenskommelser. Det första handlar om en formell förlängning av det nuvarande samarbetet i form av ett leasingavtal och det andra är ett ramavtal som reglerar villkoren för ett utvecklat samarbete mellan bolagen.

I mars kommunicerades den första affären inom elektrolysområdet. Avtalet sträcker sig över 30 månader och tecknades med en ny, europeisk kund. Affären omfattar initialt leveranser av flödesplattor, verktyg och fixturer till ett värde av drygt 18 MSEK.

Ett bevis på att Cell Impacts kunder behöver bolagets kompetens och erbjudande är det stora antalet konkreta testverktyg som efterfrågas. Det finns ett stort intresse hos nuvarande, nya och potentiella kunder för bolagets produktionslina som bland annat omfattar formning, högprecisionsstansning och galvosvetsning.

- Det stora intresset gör att jag upplever stor framtidstro för bolagets fortsatta utveckling. Den säkrade finansieringen för hela 2024 och in i 2025, ger oss en nödvändig plattform för att omsätta en del av dessa projekt i nya intäkter, säger Daniel Vallin, tillförordnad vd för Cell Impact.

Finansiell sammanfattning

  • Nettoomsättningen uppgick till 5,8 MSEK (20,0).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –22,0 MSEK (–29,9).
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till –22,8 MSEK (–30,5).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till –0,04 SEK (–0,40).
  • Soliditeten på balansdagen uppgick till 81 procent (79).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –43,2 MSEK (–29,6).
  • På balansdagen uppgick koncernens likvida medel till 47,6 MSEK (117,7).

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

För mer information, vänligen kontakta:
Daniel Vallin
CEO och IR-kontakt, Cell Impact AB
+46 730686620 eller daniel.vallin@cellimpact.com

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller och elektrolysörer. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor mer skalbart och kostnadseffektivt, jämfört med konventionella formningsmetoder. Cell Impact Forming är en miljövänlig formningsteknik som inte använder något vatten och väldigt lite el.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA).

Åk till toppen