Pressmeddelande

03 november 2023 08:00

Cell Impact Q3 2023: Låg efterfrågan men fortsatt stort intresse

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI) lämnar följande sammanfattning av tredje kvartalet 2023.

Tredje kvartalet blev ett svagt kvartal i linje med de förväntningar som Cell Impact kommunicerade efter andra kvartalet. Nettoomsättningen under årets tredje kvartal uppgick till 9,3 MSEK (17,0) och rörelseresultatet blev –23,7 MSEK (–28,6).

Som kommunicerades efter andra kvartalet ser vi en lägre efterfrågan på framför allt flödesplattor. I syfte att anpassa bolagets organisation till dessa nya förutsättningar genomförde Cell Impact under tredje kvartalet ett besparingsprogram som ger full effekt i slutet av 2023.

I oktober fick vi en ny order från Plug Power på löpande produktion av flödesplattor och andra leveranser under första halvåret 2024, till ett värde av 22,0 MSEK. Ordern är en bra grundplatta för produktion 2024.

Ett antal pågående applikationsprojekt närmar sig beställningar på testverktyg. Testverktyg är en viktig del i applikationsarbetet som ett första steg inför tillverkning av de fullskaleverktyg som behövs för tillverkning av flödesplattor. Dessa projekt representerar möjligheten till en bredare kundbas och tillväxt på sikt, och inkluderar både bränsleceller och elektrolysörer.

I enlighet med tidigare kommunikation behöver Cell Impact nytt kapital under 2023 för fortsatt finansiering av verksamheten. Bolaget har arbetat med att anskaffa sådan finansiering och har kallat till extra bolagsstämma den 3 november 2023 som ska ta ställning till ett utökat emissionsbemyndigande för styrelsen samt ändrade gränser i bolagsordningen för aktiekapitalet och det lägsta och högsta antalet aktier.

Finansiell sammanfattning Q3 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 9,3 MSEK (17,0).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –23,7 MSEK (–28,6).
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till –24,9 MSEK (–28,9).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till –0,33 SEK (–0,38).
  • Soliditeten på balansdagen uppgick till 75 procent (81).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –26,3 MSEK (–21,4).
  • På balansdagen uppgick koncernens likvida medel till 35,1 MSEK (211,6).

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2023 kl. 08:00 CET.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Pär Teike
CEO och IR-kontakt, Cell Impact AB
+46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com 

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller och elektrolysörer. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor mer skalbart och kostnadseffektivt, jämfört med konventionella formningsmetoder. Cell Impact Forming är en miljövänlig formningsteknik som inte använder något vatten och väldigt lite el.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA).

Åk till toppen