Pressmeddelande

24 augusti 2023 08:00

Cell Impact Q2 2023: Tillfälligt lägre aktivitet och besparingsprogram

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI) lämnar följande sammanfattning av andra kvartalet 2023.

Nettoomsättningen under årets andra kvartal uppgick till 17,2 MSEK (20,4). Rörelseresultatet, som minskade till –27,1 MSEK (–21,8), är en besvikelse och står i kontrast till den tidigare förväntade utvecklingen.

Inför andra kvartalet hade vi indikationer på en markant ökad efterfrågan under andra halvan av 2023 och ett bra helår. I stället kom indikationer som innebar förseningar i ordrar. Mot den bakgrunden kommunicerade vi i juli ett besparingsprogram för att anpassa organisation och kostnader till den lägre produktionstakt av flödesplattor som vi nu ser framför oss. Den positiva industriutvecklingen, kombinerat med de ledande marknadspositioner våra kunder har, gör att vi betraktar det som vi nu genomgår som en tillfällig anpassning av produktionsnivån.

Det finns ett stort intresse för Cell Impacts kunnande och kompletta, skalbara erbjudande, där Cell Impact FormingTM spelar en viktig roll för möjligheten att addera kapacitet jämförelsevis snabbt. Cell Impact är starkt fokuserat på att konvertera vår pipeline av projekt till nya kunder och affärer.

Cell Impacts finansiella mål
Försäljningsmål 2025: 200–250 MSEK
Försäljningsmål 2028: >600 MSEK
Lönsamhetsmål: EBITDA >15 procent på medellång sikt

EBITDA break-even förväntas fortsatt nås under 2025 drivet av en kraftigt förbättrad produktivitet genom Fas II-programmet och större försäljningsvolymer. På lång sikt ser vi potential för en substantiellt högre EBITDA-marginal än vad som indikeras i Bolagets lönsamhetsmål på medellång sikt.

Finansiell sammanfattning

  • Nettoomsättningen uppgick till 17,2 MSEK (20,4).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –27,1 MSEK (–21,8).
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till –28,5 MSEK (–22,2).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till –0,38 SEK (–0,29).
  • Soliditeten på balansdagen uppgick till 76 procent (87).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –24,2 MSEK (–40,0).
  • På balansdagen uppgick koncernens likvida medel till 79,5 MSEK (219,7).

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

IR-kontakt
Pär Teike
CEO, Cell Impact AB
+46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Axellie
CFO, Cell Impact AB
+46 70-343 46 55 eller stefan.axellie@cellimpact.com

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca..

Åk till toppen