Pressmeddelande

10 maj 2023 11:03

Cell Impact Q1 2023: Intensiv aktivitet och ökat internationellt intresse

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI) lämnar följande sammanfattning av första kvartalet 2023.

Arbetet med att nå ut med erbjudandet om grön, skalbar och kostnadseffektiv produktion av flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller för vätgas börjar göra avtryck. Första kvartalet 2023 var det mest intensiva kvartalet någonsin med ett stort antal internationella besökare.

Årets första kvartal var ett starkt kvartal med i huvudsak försäljning av flödesplattor och en del utvecklingsprojekt. Intäkterna på 29,7 MSEK (21,7) motsvarar en tillväxt om 36,9 procent. Rörelseresultatet minskade till -29,9 MSEK (-23,9) efter planerade investeringar i organisation och produktionskapacitet för att positionera bolaget som en viktig aktör inom den växande globala vätgasmarknaden.

- För vår del fortsätter arbetet i Fas II med att utveckla produktion och innovativa processer för att sänka styckkostnaden för flödesplattor, med fokus på att skapa lönsamhet. Vår unika formningsteknik, Cell Impact Forming™, möjliggör tillverkning av flödesplattor snabbare, billigare och med mindre klimatpåverkan än traditionella tillverkningsmetoder, avslutar Pär Teike, vd för Cell Impact.

Finansiell sammanfattning

  • Intäkterna ökade till 29,7 MSEK (21,7), vilket motsvarar en tillväxt om 36,9 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -29,9 MSEK (-23,9).
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -30,5 MSEK (-24,1).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,40 SEK (-0,32).
  • Soliditeten på balansdagen uppgick till 79 procent (87).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -29,6 MSEK (-10,5).
  • På balansdagen uppgick koncernens likvida medel till 117,7 MSEK (280,1).

IR-kontakt
Pär Teike
CEO, Cell Impact AB
+46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com 

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Axellie
CFO, Cell Impact AB
+46 70-343 46 55 eller stefan.axellie@cellimpact.com 

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Åk till toppen