Pressmeddelande

17 februari 2023 10:03

Cell Impacts delårsrapport för fjärde kvartalet: Starkt avslut på året

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI) lämnar följande sammanfattning av fjärde kvartalet.

Den trend med högre produktionsaktivitet som Cell Impact upplevde i slutet av tredje kvartalet har fortsatt även under fjärde kvartalet. Under kvartalet erhölls några mindre, men viktiga ordrar för testverktyg som bedöms kunna bli fullskaliga verktygsprojekt och prototypserier under 2023.

Industriellt utvecklades Cell Impact under året genom etableringen av en vidareutvecklad produktionsapparat och en kraftig produktionstillväxt vad gäller flödesplattor, och även om antalet nya ordrar på viktiga verktygsprojekt på grund av kundrelaterade förseningar inte levde upp till förväntningarna, var orderingången totalt sett stark. Försäljningen för helåret blev dock något lägre än försäljningsmålet.

"Cell Impacts strategi är att växa med kunder inom bränslecells- och elektrolysörindustrin och parallellt bygga upp bolaget. Vår uppdaterade affärsplan grundar sig på de politiska initiativ som tagits bland annat inom EU och USA, och som bland annat innebär allt större lokaliseringskrav. Det innebär att vi ser en större efterfrågan på att kunna tillverka flödesplattor nationellt, nära eller hos kunden, och att detta kan komma att potentiellt inkludera samarbeten med lokala partners", säger Pär Teike, vd för Cell Impact.

Utvecklingen gör att Cell Impact har satt ett nytt försäljningsmål till 2027 då försäljningen ska vara högre än 600 MSEK. 

Finansiell sammanfattning

  • Intäkterna för kvartalet uppgick till 29,3 MSEK (21,0), vilket ger en tillväxt om 39 procent för kvartalet. För helåret innebär det intäkter på 92,1 MSEK (81,8), en tillväxt om 13 procent.
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -29,1 MSEK (-25,7). För helåret var koncernens rörelseresultat -103,5 MSEK (-78,0).
  • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -28,9 MSEK (-26,5), för helåret var koncernens resultat efter finansiella poster -104,1 MSEK (-79,7).
  • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,38 SEK (-0,44).
  • Eget kapital uppgick på balansdagen till 324,3 MSEK (142,6) eller 4,29 SEK per aktie (1,89).
  • Soliditeten på balansdagen uppgick till 81 procent (60).
  • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -34,0 MSEK (-31,5).
  • På balansdagen uppgick koncernens likvida medel till 164,7 MSEK (28,6).

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Axellie
CFO, Cell Impact AB
+46 70-343 46 55 eller stefan.axellie@cellimpact.com

IR-kontakt
Pär Teike
CEO, Cell Impact AB
+46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com

Cell Impact AB
www.cellimpact.com

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Åk till toppen