Pressmeddelande

04 november 2022 10:03

Cell Impact delårsrapport för tredje kvartalet: Produkt och produktionsomställning har lett till tillfälligt lägre försäljning

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI) lämnar följande finansiella sammanfattning för tredje kvartalet.

  • Intäkterna uppgick till 14,7 MSEK (27,5), vilket är -46% jämfört motsvarande kvartal 2021.
  • Rörelseresultatet uppgick till -28,6 MSEK (-14,4).
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -28,9 MSEK (-14,7).
  • Resultat per aktie, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,38 SEK (-0,25).
  • Eget kapital uppgick på balansdagen till 353,3 MSEK (149,3) eller 4,66 SEK per aktie (2,54).
  • Soliditeten på balansdagen uppgick till 81 procent (73).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -21,4 MSEK (-20,2).
  • På balansdagen uppgick koncernens likvida medel till 211,6 MSEK (57,5).

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Axellie
CFO, Cell Impact AB
+46 70-343 46 55 eller stefan.axellie@cellimpact.com 

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser (CA).

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Åk till toppen