Pressmeddelande

25 augusti 2022 10:03

Cell Impact delårsrapport för andra kvartalet: ökad försäljning, lägre förlust

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI) lämnar följande finansiella sammanfattning för andra kvartalet.

  • Intäkterna för kvartalet uppgick till 26,5 MSEK (20,8 MSEK), vilket ger en tillväxt om 27 % för kvartalet.
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -21,8 MSEK (-23,6 MSEK).
  • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -22,2 MSEK (-23,9 MSEK).
  • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,29 SEK (-0,41 SEK).
  • Eget kapital uppgick på balansdagen till 379,2 MSEK (163,9 MSEK) eller 5,01 SEK per aktie (2,79 SEK).
  • Soliditeten på balansdagen uppgick till 87 % (75 %).
  • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -40,0 MSEK (-26,2 MSEK).
  • På balansdagen uppgick koncernens likvida medel till 219,7 MSEK (93,8 MSEK).

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Axellie, CFO, +46 70-343 46 55 eller stefan.axellie@cellimpact.com.

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Åk till toppen