Pressmeddelande

18 februari 2022 08:03

Cell Impact delårsrapport för fjärde kvartalet: ökad försäljning

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för fjärde kvartalet.

  • Intäkterna för kvartalet uppgick till 21,0 MSEK (8,9). Ackumulerade intäkter t o m fjärde kvartalet uppgick till 81,8 MSEK (29,3) vilket ger en tillväxt om 179 % för helåret.
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -25,7 MSEK (-12,3). Ackumulerade rörelseresultatet t o m fjärde kvartalet uppgick till -78,0 MSEK (-43,1).
  • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -26,5 MSEK (-12,5).
  • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,44 SEK (-0,21).
  • Eget kapital uppgick på balansdagen till 142,6 MSEK (201,9) eller 1,89 SEK per aktie (3,43).
  • Soliditeten på balansdagen uppgick till 60 % (83 %).
  • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -31,5 MSEK (-22,3).
  • På balansdagen uppgick koncernens likvida medel till 28,6 MSEK (151,9).

Väsentliga händelser under perioden

  • 2021-11-29 | Styrelsen i Cell Impact har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om upp till cirka 349 miljoner kronor.
  • 2021-12-27 | Cell Impact meddelar slutgiltigt utfall av den fullt garanterade företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Axellie, CFO, +46 70-343 46 55 eller stefan.axellie@cellimpact.com.

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Åk till toppen