Pressmeddelande

16 november 2021 18:48

Kommuniké från extra bolagsstämma i Cell Impact

Extra bolagstämma i Cell Impact AB (publ) hölls den 16 november 2021 varvid aktieägarna bland annat fattade beslut om emissionsbemyndigande.

Den extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser och vid ett eller flera tillfällen samt med företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Emissioner får totalt sett medföra en ökning av bolagets aktiekapital med högst 50 procent, beräknat utifrån aktiekapitalets storlek första gången bemyndigandet tas i anspråk.

Emissionsbemyndigandet ersätter det tidigare emissionsbemyndigandet som beslutades av extra bolagsstämman den 9 augusti 2021 och vilket registrerades hos Bolagsverket den 13 augusti 2021.

På grund av covid-19-pandemin genomfördes den extra bolagsstämman genom poströstning, utan fysiskt deltagande.

För mer detaljerad information om stämmans beslut hänvisas till kallelsen till den extra bolagsstämman och de fullständiga förslagen, vilka finns tillgängliga på bolagets hemsida www.cellimpact.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Teike, vd, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Åk till toppen