Pressmeddelande

28 oktober 2021 23:09

Styrelsen i Cell Impact avser att besluta om en fullt garanterad företrädesemission om upp till cirka 350 miljoner kronor

Styrelsen i Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" eller "Bolaget") meddelar idag sin avsikt att besluta om en fullt garanterad företrädesemission av B-aktier om upp till cirka 350 miljoner kronor ("Företrädesemissionen"). En extra bolagsstämma föreslås besluta om ett emissionsbemyndigande, med stöd av vilket Bolagets styrelse avser att besluta om Företrädesemissionen. Bolagets extra bolagsstämma planeras att hållas den 16 november 2021 och kallelsen kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande. Syftet med Företrädesemissionen är att säkerställa fortsatt finansiering av Cell Impacts affärsplan med tillhörande ökning av Bolagets produktionskapacitet. Tillsammans med befintlig kassa förväntas nettolikviden från Företrädesemissionen vara tillräcklig för att finansiera Bolagets affärsplan till mitten av 2023 förutsatt att Företrädesemissionen inbringar en bruttolikvid om cirka 350 miljoner kronor.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I CELL IMPACT AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Sammanfattning

 • Styrelsen i Cell Impact meddelar idag sin avsikt att besluta om Företrädesemissionen. En extra bolagsstämma föreslås besluta om att bemyndiga styrelsen att besluta om en företrädesemission. Bolagets extra bolagsstämma planeras att hållas den 16 november 2021 och kallelsen kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.
 • Syftet med Företrädesemissionen är att säkerställa fortsatt finansiering av Cell Impacts affärsplan med tillhörande ökning av Bolagets produktionskapacitet. Följaktligen kommer nettolikviden att användas till finansiering av den befintliga löpande verksamheten, investeringar i iordningsställandet av ytterligare produktionsyta och i ny produktionsutrustning i syfte att säkerställa utökad produktionskapacitet och kapabilitet samt till övriga företagsändamål. Tillsammans med befintlig kassa förväntas nettolikviden från Företrädesemissionen vara tillräcklig för att finansiera Bolagets affärsplan till mitten av 2023 förutsatt att Företrädesemissionen inbringar en bruttolikvid om cirka 350 miljoner kronor.
 • Företrädesemissionen är säkerställd till ett belopp om upp till cirka 350 miljoner kronor genom en kombination av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Förutsatt att Bolagets extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen och att styrelsen beslutar att genomföra Företrädesemissionen:

- har Östersjöstiftelsen åtagit sig att teckna sig för sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Denna teckningsförbindelse uppgår till upp till cirka 17,8 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka fem procent av Företrädesemissionen; och

- har vissa externa garanter lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till upp till cirka 332,2 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 95 procent av Företrädesemissionen.

 • Prospektet är preliminärt beräknat att offentliggöras omkring den 24 november 2021.
 • Avstämningsdagen i Företrädesemissionen planeras preliminärt att äga rum omkring den 25 november 2021.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen förväntas preliminärt äga rum 29 november-13 december 2021.
 • Teckningskursen i Företrädesemissionen kommer att prissättas med sedvanlig rabatt till TERP baserat på aktiekursen senaste handelsdagen innan styrelsen beslutar om Företrädesemissionen och dess villkor.

Bakgrund och motiv

Cell Impact är en global leverantör av avancerade flödesplattor i metall och produktionsteknik till marknaden för vätgasbränsleceller och elektrolysatorer. Genom att använda en skalbar unik teknik - Cell Impact Forming™ - kan man effektivt producera högkvalitativa flödesplattor i stora mängder. Cell Impacts formningsteknik är väsentligt mer kompakt, mindre resurskrävande och mer miljövänlig än konventionella metoder.

Cell Impact har skyndsamt genomfört det som Bolaget kallar för Fas 1, vilken innebär att konvertera existerande efterfrågan till affärer och att rätt positionera Cell Impact för framtida tillväxt. Ungefär tre år efter att Cell Impact etablerade strategin att bli en tillverkare av flödesplattor har ett nytt industriföretag skapats med en organisation som besitter gedigen kunskap om applikation och tillverkning. Nu påbörjas Fas 2 som syftar till att ytterligare förbättra Cell Impacts produktionsförmåga och erbjudande. Under Fas 2 kommer mer kompakta och produktiva processteknologier att successivt tas i bruk som ett resultat av intern processutveckling. Dessutom färdigställs ytterligare 2 500 kvm produktionsyta för att möta existerande och kommande kundbehov.

Marknaden för bränsleceller växer i snabb takt. Cell Impact befinner sig i en accelerationsfas i marknaden där de bolag som vill bli en del av värdekedjan nu måste positionera sig med ett attraktivt erbjudande som innehåller kostnadseffektiv skalbarhet. Då en bränslecell normalt sett innehåller flera hundra flödesplattor finns en multiplikatoreffekt som gör att efterfrågan på flödesplattor blir betydande även vid en lägre efterfrågenivå på bränsleceller. Vid högre efterfrågan på bränsleceller blir med andra ord efterfrågan på flödesplattor mycket stor. Därtill ser Cell Impact ytterligare stor potential för sina flödesplattor i den snabbt växande marknaden för elektrolysatörer.

För att kunna fånga de stora möjligheterna på marknaden och fortsätta leverera enligt sin affärsplan avser Cell Impacts styrelse att genomföra en företrädesemission om upp till cirka 350 miljoner kronor. Syftet med Företrädesemissionen är att säkerställa fortsatt finansiering av Cell Impacts affärsplan med tillhörande ökning av Bolagets produktionskapacitet. Följaktligen kommer nettolikviden att användas till finansiering av den befintliga löpande verksamheten, investeringar i iordningsställandet av ytterligare produktionsyta och i ny produktionsutrustning i syfte att säkerställa utökad produktionskapacitet och kapabilitet samt till övriga företagsändamål.

Om Företrädesemissionen inbringar en bruttolikvid om cirka 350 miljoner kronor kommer den, tillsammans med befintlig kassa, kunna finansiera Bolagets affärsplan till mitten av 2023, från vilken tidpunkt Bolaget förväntas kunna bedriva sin verksamhet med positiv EBITDA-marginal.

Extra bolagsstämma

En extra bolagsstämma föreslås besluta om att bemyndiga styrelsen att besluta om en företrädesemission. Bolagets extra bolagsstämma planeras att hållas den 16 november 2021 och kallelsen kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.

Teckningsförbindelser, garantiåtaganden och röstförpliktelser

Under förutsättning att Bolagets extra bolagsstämma beslutar att bemyndiga styrelsen och att styrelsen beslutar att genomföra Företrädesemissionen har Östersjöstiftelsen åtagit sig att teckna B-aktier i Företrädesemissionen. Detta teckningsåtagande uppgår till upp till cirka 17,8 miljoner kronor, motsvarande cirka fem procent av Företrädesemissionen. Östersjöstiftelsen har även åtagit sig att på extra bolagsstämman rösta för förslaget om bemyndigande att emittera aktier.

Utöver de ovan nämnda teckningsförbindelserna har vissa externa garanter lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår upp till cirka 332,2 miljoner kronor, motsvarande cirka 95 procent av Företrädesemissionen.

Följaktligen är Företrädesemissionen säkerställd till ett belopp om upp till cirka 350 miljoner kronor genom ovan nämnda teckningsförbindelser och garantiåtaganden, vilket innebär att den är fullt ut säkerställd med teckningsförbindelser och garantier.

För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om fem procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts. Dessa teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Indikativ tidplan och emissionsvillkor

 • Bolagets extra bolagsstämma är planerad till den 16 november 2021.
 • Styrelsen förväntas besluta om Företrädesemissionen och dess villkor omkring den 18 november 2021 (eller så snart det nya emissionsbemyndigandet har registrerats hos Bolagsverket).
 • Prospektet är preliminärt beräknat att offentliggöras omkring den 24 november 2021.
 • Avstämningsdagen i Företrädesemissionen planeras preliminärt att äga rum omkring den 25 november 2021.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen förväntas preliminärt äga rum 29 november-13 december 2021.

Prospekt

Ett prospekt och anmälningssedel kommer att tillgängliggöras före teckningsperiodens början på Cell Impacts hemsida, www.cellimpact.com, samt på Carnegie Investment Bank AB:s (publ) hemsida, www.carnegie.se.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner samt Bryan, Garnier & Co som Joint Bookrunner. Advokatfirman Vinge och Advokatfirman Wåhlin AB agerar legala rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Teike, vd, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cell Impact AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Cell Impact AB (publ) eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First Norths regelverk.

Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Åk till toppen