Pressmeddelande

28 oktober 2021 23:10

Kallelse till extra bolagsstämma i Cell Impact

Aktieägarna i Cell Impact AB (publ), org.nr 556576-6655, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 november 2021.

På grund av Covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av bestämmelserna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning (poströstning) i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 16 november 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB avseende förhållandena måndagen den 8 november 2021,
  • dels anmäla deltagandet till bolaget senast måndagen den 15 november 2021 genom att ha avgett sin röst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid enligt förvaltarens rutiner och begära sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 10 november 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Företrädesvis ska ett digitalt formulär användas som kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.cellimpact.com från och med fredagen den 29 oktober 2021, varvid poströstningen sker digitalt med BankID eller annan identifieringsmetod. För aktieägare som inte önskar poströsta digitalt kommer ett fysiskt formulär för poströstning finnas tillgängligt på bolagets adress Källmossvägen 7A, Karlskoga och för utskrift på bolagets webbplats www.cellimpact.com från och med fredagen den 29 oktober 2021. Detta formulär skickas ifyllt och undertecknat per post till bolaget på adress Cell Impact AB (publ), att. Stefan Axellie, Källmossvägen 7A, 691 52 Karlskoga.

Det krävs inte någon separat anmälan, utan ett inskickat poströstingsformulär ses som anmälan. Komplett poströstningsformulär (digitalt eller fysiskt) ska vara bolaget tillhanda senast måndagen den 15 november 2021.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen ska anstå till en så kallad fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Ombud

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt som bifogas poströstningsformuläret tillsammans med registreringsbevis eller annan behörighetshandling för ägare som är juridiska personer. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.cellimpact.com.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare i bolaget har vid den extra bolagsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen). Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget på adress Cell Impact AB (publ), att. Stefan Axellie, Källmossvägen 7A, 691 52 Karlskoga eller via e-post till stefan.axellie@cellimpact.com och ska ha kommit bolaget till handa senast tio dagar före den extra bolagsstämman, dvs. senast lördagen den 6 november 2021.

Upplysningarna kommer finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.cellimpact.com senast torsdagen den 11 november 2021. Upplysningarna kommer också finnas tillgängliga på bolagets kontor på Källmossvägen 7A i Karlskoga från och med samma dag. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och som uppgivit sin adress.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsen uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till följande. Det totala antalet A-aktier i bolaget är 217 800 med ett röstvärde av 1, motsvarande 217 800 röster, och det totala antalet B-aktier i bolaget är 58 624 534 med ett röstvärde av 1/10, motsvarande 5 862 453,4 röster. Således finns det totalt 58 842 334 aktier och totalt 6 080 253,4 röster.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av den extra bolagsstämman
  2. Val av ordförande vid den extra bolagsstämman
  3. Val av en justeringsman
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd
  5. Godkännande av dagordning
  6. Prövning av om den extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om emissionsbemyndigande
  8. Avslutande av den extra bolagsstämman

Punkt 2, val av ordförande vid den extra bolagsstämman

Styrelsen föreslår att advokat Anna-Maria Heidmark Green vid Advokatfirman Wåhlin AB väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman, eller vid förhinder för henne, den som styrelsen anvisar.

Punkt 3, val av en justeringsman

Styrelsen föreslår att Mattias Klintemar utses till att jämte stämmans ordförande justera protokollet, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 4, upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster samt som godkänts av stämmans ordförande och kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 7, beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser och vid ett eller flera tillfällen samt med företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Emissioner får totalt sett medföra en ökning av bolagets aktiekapital med högst 50 procent, beräknat utifrån aktiekapitalets storlek första gången bemyndigandet tas i anspråk.

Emissionsbemyndigandet ska ersätta det tidigare emissionsbemyndigandet som beslutades av extra bolagsstämman den 9 augusti 2021 och vilket registrerades hos Bolagsverket den 13 augusti 2021.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller av annat administrativt skäl.

Särskilda majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Behandling av personuppgifter

Cell Impact AB (publ), org.nr 556576-6655, med säte i Karlskoga, är personuppgifts-ansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med den extra bolagsstämman. För information om hur personuppgifter behandlas, se

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Teike, vd, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Åk till toppen