Pressmeddelande

22 oktober 2021 11:03

Cell Impact delårsrapport för tredje kvartalet: Fortsatt stark tillväxt

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för tredje kvartalet.

  • Intäkter för kvartalet uppgick till 27,5 MSEK (8,5), vilket ger en tillväxt om 224 % för kvartalet.
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -14,4 MSEK (-5,7).
  • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -14,7 MSEK (-6,1).
  • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,25 SEK (-0,12).
  • Eget kapital uppgick på balansdagen till 149,3 MSEK (52,3) eller 2,54 SEK per aktie (1,01).
  • Soliditeten på balansdagen uppgick till 73 % (59 %).
  • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -20,2 MSEK (-3,5).
  • På balansdagen uppgick koncernens likvida medel till 57,5 MSEK (23,6).

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Axellie, CFO, +46 70-343 46 55 eller stefan.axellie@cellimpact.com.

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Åk till toppen