Pressmeddelande

25 augusti 2021 10:32

Cell Impact delårsrapport för andra kvartalet 2021: Stark tillväxt

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för första kvartalet.

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 17,8 MSEK (4,8), vilket ger en tillväxt om 270 % för kvartalet.
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -23,5 MSEK (-13,3).
  • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -23,8 MSEK (-13,8).
  • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,41 SEK (-0,30).
  • Eget kapital uppgick på balansdagen till 163,9 MSEK (58,4) eller 2,79 SEK per aktie (1,13).
  • Soliditeten på balansdagen uppgick till 75 % (73 %).
  • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -26,1 MSEK (-8,6).
  • På balansdagen uppgick koncernens likvida medel till 93,8 MSEK (34,4)

Väsentliga händelser under perioden

2021-05-12 | Cell Impact förstärker ledningen med ny COO.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Axellie, CFO, +46 70-343 46 55 eller stefan.axellie@cellimpact.com.

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Åk till toppen