Pressmeddelande

22 april 2021 18:52

Kommuniké från årsstämma 2021 i Cell Impact

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) höll under torsdagen den 22 april 2021 årsstämma för verksamhetsåret 2020.

På grund av Covid-19-pandemin och de restriktioner som införts för att förhindra smittspridning genomfördes årsstämman genom poströstning, utan fysiskt deltagande.

Fastställelse av balans- och resultaträkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde de i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 intagna balans- och resultaträkningarna samt beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att till förfogande stående vinstmedel om 187 959 798 kronor skulle överföras i ny räkning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Robert Sobocki, Thomas Carlström och Anna Frick, samt nyvalde styrelseledamöterna Mattias Silfversparre och Mikael Eurenius för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Robert Sobocki omvaldes till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade vidare om omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Auktoriserade revisorn Gert-Ove Levinsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till ordföranden och 150 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare ska styrelsen ha rätt att besluta om att utbetala ersättning till styrelseledamot om 8 000 kronor per dag för utfört konsultarbete som inte omfattas av sedvanligt styrelsearbete. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman omvalde Mattias Klintemar och bolagets styrelseordförande samt nyvalde Kjell Östergren som ledamöter av valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mattias Klintemar omvaldes till valberedningens ordförande. Vidare beslutade årsstämman om riktlinjer för valberedningen.

Incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra medarbetare

Årsstämman beslutade om införande av ett incitamentsprogram genom en riktad emission av högst 530 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Finshyttan Hydropower AB samt om godkännande av dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptionerna till CEO, övriga ledande befattningshavare i bolaget samt övriga medarbetare i koncernen. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) B-aktie i bolaget och kan utnyttjas under perioden från och med den 3 juni 2024 till och med den 2 juli 2024. Teckningspriset per B-aktie ska motsvara 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under perioden om tio handelsdagar omedelbart efter den 12 maj 2021.

Emissionsbemyndigande

Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande fick inte tillräcklig majoritet och röstades därför inte igenom av årsstämman.

Ändringar av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändringar av bolagsordningen, bl a innefattande följande:

Verksamhetsföremålet justerades till att bolaget skall utveckla, tillverka, marknadsföra flödesplattor för användning primärt inom bränslecells- och vätgasindustrin samt bedriva därmed förenlig verksamhet. En ny paragraf lades till som ger styrelsen möjlighet att samla in fullmakter enligt 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen och besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen, vilka finns tillgängliga på bolagets hemsida www.cellimpact.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Teike, vd, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Åk till toppen