Pressmeddelande

19 februari 2021 09:12

Cell Impact delårsrapport för fjärde kvartalet 2020

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för fjärde kvartalet.

 • Intäkterna för kvartalet uppgick till 8,9 MSEK (2,0). Ackumulerade intäkter t o m fjärde kvartalet uppgick till 29,3 MSEK (11,9) vilket ger en tillväxt om 146 % för helåret.
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -12,3 MSEK (-16,9). Ackumulerade rörelseresultatet t o m fjärde kvartalet uppgick till -43,1 MSEK (-47,4).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -12,5 MSEK (-17,0).
 • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,21 SEK (-0,37).
 • Eget kapital uppgick på balansdagen till 201,9 MSEK (45,0) eller 3,43 SEK per aktie (0,99).
 • Soliditeten på balansdagen uppgick till 83 % (78 %).
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -22,3 MSEK (-11,0).
 • På balansdagen uppgick koncernens likvida medel till 151,9 MSEK (16,9).

Väsentliga händelser under perioden

 • 2020-10-06 | Cell Impact genomför en riktad nyemission om 175 miljoner kronor.
 • 2020-10-13 | Cell Impact inviger ny fabrik för flödesplattor i Karlskoga.
 • 2020-12-03 | Cell Impact annonserar ny strategi i Japan.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Axellie, CFO, +46 70-343 46 55 eller stefan.axellie@cellimpact.com.

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Åk till toppen