Pressmeddelande

05 november 2020 09:03

Cell Impact delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för tredje kvartalet.

 • Intäkterna för kvartalet uppgick till 8,5 MSEK (3,5).
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -5,7 MSEK (-9,0).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -6,1 MSEK (-9,0).
 • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till
  -0,12 SEK (-0,20).
 • Eget kapital uppgick på balansdagen till 52,3 MSEK (62,2) eller 1,01 SEK per aktie
  (1,37).
 • Soliditeten på balansdagen uppgick till 58 % (85%).
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,5 MSEK (-14,2).
 • På balansdagen uppgick koncernens likvida medel till 23,6 MSEK (32,1).

Väsentliga händelser under perioden

 • 2020-07-15 | Cell Impact får beställning på produktionsverktyg för serieproduktion.
 • 2020-07-31 | Cell Impact får ytterligare order på produktionsverktyg för
  serieproduktion.
 • 2020-08-04 | Positivt slutresultat av högvolymtest.
 • 2020-09-02 | Nowogen Technology lägger order på produktion av flödesplattor.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Axellie, CFO, +46 70-343 46 55 eller stefan.axellie@cellimpact.com.

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Åk till toppen