Pressmeddelande

06 augusti 2020 10:36

Cell Impact delårsrapport för andra kvartalet 2020

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för andra kvartalet.

 • Intäkterna för kvartalet uppgick till 4,8 MSEK (4,0).
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -13,3 MSEK (-12,1).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -13,8 MSEK (-12,7).
 • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,30 SEK (-0,50).
 • Eget kapital uppgick på balansdagen till 58,4 MSEK (66,1) eller 1,13 SEK per aktie (1,49).
 • Soliditeten på balansdagen uppgick till 73 % (80).
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8,6 MSEK (-5,4).
 • På balansdagen uppgick koncernens likvida medel till 34,3 MSEK (44,9).
 • Den pågående Corona-pandemin har ökat osäkerheten kring bolagets försäljningsutveckling och tidpunkten för den acceleration i efterfrågan vi förväntar oss. Styrelsen har därför beslutat att skjuta fram de sedan tidigare kommunicerade finansiella målen för 2021 och 2023 till 2022 respektive 2024.

Väsentliga händelser under perioden

 • 2020-04-16 | Cell Impacts årsstämma genomförs och tre nya styrelsemedlemmar väljs; Robert Sobocki, Börje Vernet och Anna Frick.
 • 2020-04-17 | Japanska Nakanishi Metal Works Co. Ltd (NKC) beställer formningsverktyg och produktion av flödesplattor i en order värd 2,9 MSEK.
 • 2020-06-08 | Cell Impact meddelar att företagets huvudpatent nu är beviljat i alla länder där företaget sökt skydd.
 • 2020-06-22 | Cell Impact tillförs 38,4 MSEK före emissionskostnader genom inlösen av teckningsoptioner.

Läs rapporten online: www.cellimpact.com/investor-relations/ och klicka på Finansiella rapporter.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Axellie, CFO, +46 70-343 46 55 eller stefan.axellie@cellimpact.com.

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Åk till toppen