Pressmeddelande

07 maj 2020 10:00

Cell Impact delårsrapport januari-mars 2020

Finansiell sammanfattning första kvartalet

 • Intäkterna för kvartalet uppgick till 7,1 mkr (2,5).
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -11,5 mkr (-9,2).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -11,5 mkr (-9,5).
 • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moder- bolagets aktieägare, uppgick till -0,25 kr (-0,52).
 • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 33,6 mkr (45,1) eller 0,74 kr per aktie (0,53).
 • Soliditeten på balansdagen uppgick till 71 procent (27).
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -12,8 mkr (-10,1).
 • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 2,7 mkr (3,6).

Väsentliga händelser under perioden

 • 2020-01-17 | Cell Impact får en order från japanska Nakanishi Metal Works Co. Ltd (NKC) värd 1,8 mkr för produktionstester.
 • 2020-01-20 | Cell Impact får en order från japanska Nakanishi Metal Works Co. Ltd (NKC) värd 2,6 mkr för produktionstester.
 • 2020-03-23 | Stefan Axellie börjar som ny CFO.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Axellie, CFO, +46 70-343 46 55 eller stefan.axellie@cellimpact.com.

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat pa Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB ar bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-05-07 kl. 08:00 CET.

Åk till toppen