Pressmeddelande

14 februari 2020 09:00

Cell Impact delårsrapport oktober-december 2019

Finansiell sammanfattning fjärde kvartalet

  • Intäkterna för kvartalet uppgick till 2,0 mkr (2,5).
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -16,9 mkr (-12,4).
  • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -17,0 mkr (-12,5).
  • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moder- bolagets aktieägare, uppgick till -0,37 kr (-0,69).
  • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 45,1 mkr (19,1) eller 0,99 kronor per aktie (1,06).
  • Soliditeten på balansdagen uppgick till 78 procent (50).
  • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11 mkr (-3,9).
  • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 16,9 mkr (8,0).

Väsentliga händelser under perioden

  • 2019-10-02 | Cell Impact får genombrottsorder för serieproduktion av flödesplattor från nordamerikansk kund på cirka 10 MSEK.
  • 2019-10-15 | Cell Impact får en order från Nakanishi Metal Works Co. Ltd (NKC) värd 2,7 MSEK för verktyg och en mindre serie flödesplattor.

För mer information kontakta:

Mats Svanberg, CFO, +46 70-537 19 33 eller mats.svanberg@cellimpact.com.

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat pa Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-02-14 kl. 08:00 CET.

Åk till toppen