Pressmeddelande

06 augusti 2019 10:00

Cell Impact delårsrapport april-juni 2019

Finansiell sammanfattning andra kvartalet

  • Intäkterna för kvartalet uppgick till 4,0 mkr (0,4).
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -12,1 mkr (-14,0).
  • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -12,7 mkr (-14,0).
  • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,50 kr (-0,80).
  • Eget kapital uppgick pa bokslutsdagen till 66,1 mkr (43,4) eller 1,49 kronor per aktie (0,53).
  • Soliditeten pa balansdagen uppgick till 80 procent (27).
  • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5,4 mkr (-10,5).
  • Pa bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 44,9 mkr (25,3).

Väsentliga händelser under perioden

  • Cell Impact har fått en utvecklings- och teknikvalideringsorder på 3,4 MSEK från Nakanishi Metal Works Co. Ltd (NKC) i Osaka, Japan. Ordern omfattar både ett utvecklingsprojekt av vår formningsteknologi och produktion av en mindre serie flödesplattor för utvärdering hos en ledande biltillverkare.
  • Cell Impacts riktade emission och företrädesemission tillför bolaget 78,4 mkr, före emissions- och garantikostnader.

För mer information kontakta:

Mats Svanberg, CFO, +46 70-537 19 33 eller mats.svanberg@cellimpact.com

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-463 83 00 eller certifiedadvisor@penser.se.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-08-06 kl. 08:00 CET.

Åk till toppen