Pressmeddelande

04 maj 2018 10:02

Cell Impact delårsrapport, januari-mars 2018

Finansiell sammanfattning

 • Intäkterna för kvartalet uppgick till 1,3 mkr (1,7).
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till - 6,2 mkr (- 1,3).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till - 6,3 mkr (-1,4).
 • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieagare, uppgick till -0,46 kr (-0,10).
 • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 51,4 mkr (23,1) eller 0,80 kronor per aktie (1,68). Soliditeten på balansdagen uppgick till 82 % procent (78).
 • Kvartalets kassaflöde fran den löpande verksamheten uppgick till -7,3 mkr (-2,1).
 • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 33,2 mkr (9,8).

Väsentliga händelser under perioden

 • I början av januari meddelade Cell Impact att sannolikheten för ett tidigare annonserat samarbete med Suzhou China Hydrogen bedömdes som mycket låga eftersom kunden inte erhållit nödvändig finansiering. En reservering för kundförluster på ca 1 mkr för fjärde kvartalet 2017 tillkännagjordes.
 • I mitten av januari meddelades att Cell Impact rekryterat Achim Zeiss som Area Manager Europe.
 • I januari fick Cell Impact en beställning på produktion och leverans av Cell Impacts egendesignade bipolära flödesplattor till det kinesiska forskningsbolaget State Power Investment Corporation Hydrogen Energy Development Co. Ltd (SPICHE).
 • I februari valde ett ledande nordamerikanskt utvecklings- och tillverkningsföretag av bränsleceller ut Cell Impact till utvecklingspartner för flödesplattor.
 • I slutet av februari fick Cell Impact en mindre beställning på en provorder från Kunshan Innovation Institute of Nanjing University inom ramen för deras utvecklingsprogram av bränslecellsteknik.
 • Under perioden genomförde även Cell Impact en aktieemission som resulterade i att företaget tillfördes cirka 40,6 mkr efter emissionskostnader.

För mera information kontakta:

Pär Teike, VD, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA).

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018 kl. 08:00 CET.

Åk till toppen