Social hållbarhet

Sjukfrånvaro och rehabilitering

Cell Impact har under året haft en sjukfrånvaro på i genomsnitt 8,5 procent. De kollektivanställda har haft en högre sjukfrånvaro än bolagets tjänstemän.

För att hantera sjukfrånvaron har vi jobbat med rehabiliteringssamtal och stöd från företagshälsovården, men också tagit emot rehabiliteringsstöd från Försäkringskassan. Internt har vi under året utvecklat tydligare rutiner vid sjukanmälan samt förbättrat och ökat intensiteten i rehabiliteringssamtalen.

Mångfald

Under de senaste expansiva åren har Cell Impact bedrivit ett medvetet och strategiskt rekryteringsarbete för att locka kompetens till företaget. Rekryteringen baseras på verksamhetens behov och en analys av vilka kompetenser och förmågor som en kandidat bör ha för att kunna utföra jobbet på ett bra sätt. Denna kompetensbaserade rekrytering bidrog fram till nerdragningarna 2023 till en mångfald bland medarbetarna, sett till kön, ålder, etnicitet, religion samt utbildnings- och branschbakgrund.

Som en konsekvens av nerdragningarna 2023 har mångfalden minskat markant, men trots detta har bolaget lyckats bibehålla en relativt jämn könsfördelning jämfört med tillverkande industri i stort.

Kompetens och lärande

Cell Impact är verksamt i en förändringsbenägen bransch som dessutom befinner sig i kraftig tillväxt. Med vår unika och mångåriga erfarenhet av tillverkning av flödesplattor är vi ett kunskapscenter inom branschen. Kompetens och lärande är därför centralt för oss. Det är avgörande för vår framgång att vi har anställda som ständigt lär sig och utvecklas i arbetet.

Genom vår pulsade medarbetarundersökning följer vi löpande hur medarbetare upplever sitt lärande. Under 2023 har vi gått från 80 procent till 63 procent av våra anställda som svarar att de lär sig och utvecklas kontinuerligt i sitt arbete. Det fjärde kvartalets lägre nivå bedöms som tillfällig på grund av periodens lägre beläggning och personalneddragningar.

På Cell Impact engageras medarbetarna ofta i tvärfunktionella projekt samt stöttar och hjälper till med uppgifter utanför ordinarie befattningsramar. Det uppfattas ofta som stimulerande och medför att medarbetarna lär sig av varandra. Vi jobbar också med att få ut rätt information, till rätt person i rätt tid, samt genomför individuella avstämningar där kunskaper, kompetens och lärande är på agendan.

Onboardingprogram, intern utbildning och kompetensmatriser är andra viktiga moment i vår lärandekultur. Vi jobbar med dessa för att följa utveckling och säkra att nya och etablerade medarbetare ska få bra förutsättningar för att växa i sin tjänst.

Olyckor och tillbud

Med vårt arbetsmiljöarbete lägger vi grunden för en säker, sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare. Det är därför viktigt för oss att arbeta systematiskt och kontinuerligt rapportera tillbud, identifierar risker och åtgärdar problemområden. Genom skyddsronder och arbetsmiljökommittén genomför vi analys och uppföljning av de olyckor och tillbud som sker, framför allt inom produktionen där risken för olyckor och tillbud är störst.

Det preventiva arbetet innebär ett systematiskt arbetsmiljöarbete där vi beaktar arbetsmiljöaspekter i alla viktiga beslut som rör verksamheten. Vi genomför riskbedömningar till exempel vid installation av nya maskiner, förändrade processer och arbetsmoment eller förändrade personliga förutsättningar, vilket leder till säkrare sätt att arbeta.

Genom vår pulsade medarbetarenkät engageras all personal i arbetsmiljöfrågor. Här får medarbetaren svara på olika frågor och svaren på frågorna är transparenta och kan granskas i realtid av alla utifrån en anonymitetsgräns på tre svar. Underlaget används för prioritering av insatser och skapar även ett medvetande hos alla kring arbetsmiljöfrågor.

Hantering av nerdragningar

2023 har varit ett ansträngande och oroligt år med besparingsprogram som inneburit att många medarbetare har fått lämna, eller fått se sina arbetskamrater lämna, bolaget. Förhandlingsarbetet har genomförts i gott samarbete med fackliga parter och arbetet har fokuserat på att säkra kompetens och möjliggöra för en hållbar och lönsam verksamhet. Under processens gång har vi kommunicerat kontinuerligt och genom en effektiv process har vi kunnat minska den tid som medarbetare har fått gå i ovisshet om framtiden.

 


SDG 8
Delmål: SDG 8.2, SDG 8.8

Åk till toppen