Styrelse

Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ordinarie ledamöter med högst 10 suppleanter. Bolagets styrelse består för närvarande av fem ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden. Samtliga styrelseledamöter är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2024. 

Ersättning till styrelsens ledamöter 

 Styrelsearvode ska, enligt beslut vid årsstämman den 20 april 2023, utgå med 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 180 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare ska styrelsen ha rätt att besluta om att utbetala ersättning till styrelseledamot om oförändrat 8 000 kronor per dag för utfört konsultarbete som inte omfattas av sedvanligt styrelsearbete. Årsstämman 2023 beslutade att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.  

Robert Sobocki

Robert Sobocki

Ordförande sedan 2020

Född 1952. Har över 40 års erfarenhet inom fordons- och motorindustrin i ledande befattningar. Största delen inom Scania som är världsledande inom alternativa drivmedel för tunga fordon.

Utbildning
Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola (CTH) med inriktning på produktion, organisation och industriell ekonomi.

Huvudsaklig sysselsättning
Styrelseledamot i totalt två bolag varav ordförande i ett.

Aktier
Se tabellen nedan.

Optioner
150 000 optioner (2020:2024)
10 000 optioner (2022:2026)

Oberoende av Cell Impact AB och i förhållande till bolagets större aktieägare.

Thomas Carlström

Thomas Carlström

Medlem sedan 2017

Född 1951. Har under de senaste 20 åren arbetat som investeringsansvarig hos Industrifonden med ett stort antal investeringar i företag i tidiga skeden bl a i Arcam AB (3D printing i metall) och Oatly AB (not milk), samt dessförinnan arbetat 20 år i ledande befattningar i flera företag inom producerande industri.

Utbildning
Bergsingenjör i metallurgi från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Huvudsaklig sysselsättning
Pensionär. Eget konsultbolag.

Aktier
Se tabellen nedan.

Optioner
75 000 optioner (2020:2024)
25 000 optioner (2022:2026)

Oberoende av Cell Impact AB och i förhållande till bolagets större aktieägare.

Lars Bergström

Lars Bergström

Medlem sedan 2022

Född 1958. Över fyrtio års erfarenhet av svensk och internationell industri. Tidigare CEO för KMT Group AB, BE Group AB och Seco Tools AB. Ledande befattningar hos Sandvik och tidigare hos ABB och ASEA.

Utbildning
Civilingenjör från KTH, MBA i International Management från Uppsala Universitet, Vidareutbildning på London Business School och IMD.

Huvudsaklig sysselsättning
Grundare och styrelseordförande i Hyttbäcken Investment AB. Styrelseledamot i Ejendals AB.

Aktier
Se tabellen nedan.

Optioner
40 000 optioner (2022:2026)

Oberoende av Cell Impact AB och i förhållande till bolagets större aktieägare.

Mats Franzén

Mats Franzén

Medlem sedan 2023

Född 1969. Har bland annat arbetat som godkänd revisor och kontorschef på PricewaterhouseCoopers AB, som controller och finance director på Toyota Material Handling Europe AB samt som CFO på HTC Sweden AB och Sectra AB (publ).

Utbildning
Magisterexamen i företagsekonomi från Linköpings universitet, masterexamen i socialpolitik från University of Chicago och masterexamen i hälsoekonomi och politik från London School of Economics and Political Science. Global Executive Management Program vid Yale University.

Huvudsaklig sysselsättning
Senior Advisor på Sectra AB (publ) samt industridoktorand vid Linköpings Universitet.

Aktier
Se tabellen nedan.

Oberoende av Cell Impact AB och i förhållande till bolagets större aktieägare.

Ägande styrelse och ledning

Åk till toppen