Styrelse

Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ordinarie ledamöter med högst 10 suppleanter. Bolagets styrelse består för närvarande av fyra ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden. Samtliga styrelseledamöter är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2024. 

Ersättning till styrelsens ledamöter 

Styrelsearvode ska, enligt beslut vid årsstämman den 25 april 2024, utgå med 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 180 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare ska styrelsen ha rätt att besluta om att utbetala ersättning till styrelseledamot om oförändrat 8 000 kronor per dag för utfört konsultarbete som inte omfattas av sedvanligt styrelsearbete. Årsstämman 2024 beslutade att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.  

Mats Franzén

Mats Franzén

Ordförande sedan 2024

Född 1969. Har bland annat arbetat som godkänd revisor och kontorschef på PricewaterhouseCoopers AB, som controller och finance director på Toyota Material Handling Europe AB samt som CFO på HTC Sweden AB och Sectra AB (publ).

Utbildning
Magisterexamen i företagsekonomi från Linköpings universitet, masterexamen i socialpolitik från University of Chicago och masterexamen i hälsoekonomi och politik från London School of Economics and Political Science. Global Executive Management Program vid Yale University.

Huvudsaklig sysselsättning
Senior Advisor på Sectra AB (publ) samt industridoktorand vid Linköpings Universitet.

Aktier
Se tabellen nedan.

Oberoende av Cell Impact AB och i förhållande till bolagets större aktieägare.

Lars Bergström

Lars Bergström

Medlem sedan 2022

Född 1958. Över fyrtio års erfarenhet av svensk och internationell industri. Tidigare CEO för KMT Group AB, BE Group AB och Seco Tools AB. Ledande befattningar hos Sandvik och tidigare hos ABB och ASEA.

Utbildning
Civilingenjör från KTH, MBA i International Management från Uppsala Universitet, Vidareutbildning på London Business School och IMD.

Huvudsaklig sysselsättning
Grundare och styrelseordförande i Hyttbäcken Investment AB. Styrelseledamot i Ejendals AB.

Aktier
Se tabellen nedan.

Optioner
40 000 optioner (2022:2026)

Oberoende av Cell Impact AB och i förhållande till bolagets större aktieägare.

Jan Pieters

Jan Pieters

Medlem sedan 2024

Jan är född 1957 och har under åren haft flera ledande befattningar inom stålindustrin. Jan har bland annat varit verkställande direktör för Suzuki Garphyttan AB och Fagersta Stainless Aktiebolag. Idag har Jan flera styrelseuppdrag, exempelvis i Ovako Group AB, Skyllbergs Bruks Aktiebolag och S2H2+Bm Concept AB.

Utbildning
Företagsekonomi, Umeå universitet.

Huvudsaklig sysselsättning
Diverse styrelseuppdrag.

Aktier
Se tabellen nedan.

Oberoende av Cell Impact AB och i förhållande till bolagets större aktieägare.

Mats Boquist

Mats Boquist

Medlem sedan 2024

Mats är född 1954 och är sedan 1983 ledamot av Sveriges Advokatsamfund. Mats sitter i styrelsen för bland annat Björneborg Steel AB, Delibake-koncernen, Flex Fasadia Aktiebolag, Hagmans Tak Sverige AB, Emperor Pipe AB, Challenger Mobile Technology AB (publ) och BIK Karlskoga AB.

Utbildning
Jur.kand., Uppsala universitet samt studier i företagsekonomi.

Huvudsaklig sysselsättning
Advokat på Valåsens Advokatbyrå AB med särskild inriktning på företagsförvärv, bolagsrätt och finansieringsfrågor.

Aktier
Se tabellen nedan.

Oberoende av Cell Impact AB och i förhållande till bolagets större aktieägare.

Ägande styrelse och ledning

Åk till toppen