X

Lets connect!

* Indicates required field.
 • Jan12

  Article in Investerarbrevet.se

  Investerarbrevet.se has published a short article about Cell Impact and the state of the fuel cell market. Please go ahead and click the links if you’re interested in what we do and our mission to produce the next generation of bipolar flow plates for hydrogen fuel cell stacks.

  And sorry – it’s in Swedish only (but click here for an automatic Google translation).

 • Nov21

  Video seminar from ProHearings
  with Pär Teike

  ProHearings popular fuel cell seminar November 17 where Cell Impact’s new CEO Pär Teike presented the company’s operations.

  Watch the full seminar here.

 • Nov16

  Cell Impact’s CEO Pär Teike at ProHearings

  On Friday November 17’th Cell Impacts CEO Pär Teike will be one of the speakers at ProHearings event. The subject of the day is Fuel Cells for Power Generation – The Final Solution? 

  You can download the presentation herePlease read more at: www.prohearings.com

 • Oct25

  Delårsrapport Q3 2017

  Finansiell sammanfattning tredje kvartalet 2017
  • Intäkterna för kvartalet uppgick till 0,2 mkr (0,2).
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -4,7 mkr (-1,8).
  • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -4,8 mkr (-1,8).
  • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,35 kr (-0,20).
  • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 30,7 mkr (1,4) eller 2,23 kronor per aktie (0,15). Soliditeten på balansdagen uppgick till 79 % procent (11).
  • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4,2 mkr (-1,8).
  • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 17,0 mkr (4,9).

  Verksamheten sammanfattning tredje kvartalet 2017

  • Cell Impact erhöll en order på bipolära flödesplattor från den nya kinesiska kunden Shanghai Everpower Technologies. Ordern avser en stationär applikation med ett värde om ca 1 MSEK. Målet med ordern, förutom att leverera flödesplattor, är att få fram en optimerad bipolär platta som är anpassad för kostnadseffektiv tillverkning i höga volymer.
  • Pär Teike tillträdde som ny VD för Cell Impact den 11 september. Pär kommer närmast från en befattning som VD för Elos Medtechs kinesiska dotterbolag Elos Medtech Tianjin Co, Ltd, och flyttar nu hem till Sverige. Tidigare VD Mats Wallin kvarstår i Bolaget som vice VD.

  VD har ordet
  Det är med glädje och entusiasm som jag nyligen har tagit över det övergripande ansvaret att leda Cell Impact genom Bolagets kommersialiseringsfas. Under min korta tid i denna roll har min tidigare bild av Cell Impacts unika möjlighet att bli framgångsrik på bränslecellsmarknaden bekräftats. Detta styrks framför allt av de kontakter som jag har haft med såväl gamla som nya potentiella kunder. Bolaget har en tilltagande projektportfölj med kundförfrågningar som jag bedömer att Cell Impact har en god chans att konvertera till orders. De flesta av dessa handlar om att i ett initialt skede via prototyptillverkning verifiera för kunden att Bolaget har ett mycket attraktivt erbjudande att producera bipolära flödesplattor på ett kostnadseffektivt sätt med bästa möjliga prestanda. I nästa skede önskar kunderna köpa större serier flödesplattor eller i vissa fall kompletta produktionslinjer.

  Att marknaden nu håller på att ta fart bevisas av att större volymorder kommunicerats av bränslecellstillverkare i olika delar av världen. I takt med att bränslecellsmarknaden mognar önskar bränslecellstillverkarnas utveckla sin leverantörskedja när mindre och enstaka tillverkningsserier går över i serietillverkning. Detta skapar möjligheter för Cell Impact när tillverkarna söker specialistkompetens i syfte att uppnå kostnadseffektiv design, kvalitet och prestanda. Jag kan med spänning redan nu notera att Cell Impact utvärderas som en viktig och framtida leverantör i denna värdekedja.

  Vi har från Bolagets sida tidigare kommunicerat att Asien och Kina är en mycket expansiv marknad för bränsleceller. Jag kan styrka detta på basis av nyligen gjorda besök i Kina men samtidigt är det viktigt att betona att bränslecellsmarknaden är global. I Nordamerika finns ett flertal större tillverkare som adresserar mogna segment inom branschen, som t.ex. materialhantering, där bränsleceller har använts under en relativt lång tid. För Bolagets del är det väsentligt att vi gör rätt prioriteringar i vår bearbetning av marknaden och skapar en balans i vår projektportfölj av både korta och långsiktiga möjligheter till intäkter. I Asien finns det ett intresse både för Bolagets erbjudande om inköp av egentillverkade bipolära flödesplattor från vår egen anläggning i Karlskoga och för hela produktionslinor. Aktörer i resten av världen tycks vara mer fokuserad på att initialt köpa egentillverkade bipolära flödesplattor av Bolaget.

  Vi fortsätter att kontinuerligt bygga vår kompetensbas och organisation som nu omfattar elva heltidsanställda. Genomförandet av vår nyligen erhållna order av Shanghai Everpower Technologies har påbörjats. Vår viktigaste uppgift framåt är att generera nya order och intäkter genom att kapitalisera på en växande marknad och bevisa Cell Impacts kommersiella potential.

  Pär Teike VD Cell Impact

  Kommande beslutade informationstillfällen

  • Bokslutskommuniké 2017 – 2 februari 2018
  • Årsredovisning 2017 – 8 mars 2018
  • Årsstämma för 2017- 12 april 2018
  • Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2018 – 4 maj 2018
  • Delårsrapport för perioden 1 april till 30 juni 2018 – 3 augusti 2018
  • Delårsrapport för perioden 1 juli till 30 september 2018 – 6 november 2018
  • Bokslutskommuniké 2018 – 12 februari 2019

  Rapporten i sin helhet bifogas.

  Karlskoga den 27 oktober 2017
  Tove Langlet, ordf.

  Thomas Carlström

  Tord Andersson

  Kjell Östergren

  Pär Teike, VD

  Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att
  offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
  genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober
  2017 kl. 08:45 CET.

  Följande dokument finns att hämta från beQuoted

  Certified Adviser
  Erik Penser Bank AB 08-463 80 00, är utsedd som Certified Adviser för Cell Impact.

 • Aug09

  Events Beijing and Stuttgart

  Cell Impact, together with AP & T, will be at China International Hydrogen and Fuel Cell Exhibition & Conference 2017 in Beijing on 28-30 August. Dr. Martin Skrikerud will hold a presentation about cost-effective production of flow plates. You will also see us at the EVS30 – International Electrical Vehicle Symposium & Exhibition in Stuttgart 9-11 October.

 • Aug16

  Cell Impact receives Chinese orders on flow plates for fuel cells

  Cell Impact has received an order for bipolar flow plates for a stationary application with a value of approximately MSEK 1 from a new Chinese customer. The aim of the order, in addition to delivering flow plates, is to produce an optimized bipolar plate adapted for cost-effective production at high volumes. It falls within the framework of cooperation where each party contributes with its technical expertise in the fuel cell area. The order will be executed on a regular basis over a period of about one year, and is intended for the growing Chinese fuel cell market.

  For a while, Cell Impact has produced short-range flow plates to other global fuel cell players. This order to another player in China is a sign that both China’s focus on the environment and Cell Impact’s investment in the China market is progressing against the expectations of fuel cell technology.

  The order is within the company’s important focus area against the production of flow plates for fuel cells. The parties have the objective that after completion of delivery, it will be possible to expand into more extensive cooperation.

 • Jul21

  Interim report second quarter 2017

  Financial summary second quarter 2017
  • Revenues for the quarter amounted to SEK 0.2m (0.8).
  • Operating profit for the quarter was SEK -4.6m (-1.8).
  • Consolidated earnings after financial items for the quarter amounted to SEK -4.6 million (-1.9).
  • Earnings per share for the quarter, attributable to the parent company’s shareholders, amounted to SEK -0.33 (-0.20).
  • Shareholders’ equity amounted to SEK 35.4 m (3.2) or SEK 2.58 per share (0.35) at year-end. The equity / assets ratio at the balance sheet date was 80% (30).
  • Cash flow from operating activities for the quarter amounted to SEK -3.7 million (-2.7).
  • At the end of the financial year, the Group’s liquid assets amounted to SEK 23.4 million (3.8).
  For more info; Cell_Impact_Delarsrapport_Q2_2017.pdf (in swedish)