X

Lets connect!

* Indicates required field.

Why invest in Cell Impact?

 • Cell Impact is an enabler of better performance in flow plates at lower cost, which contributes to speeding up the adaption of fuel cell technology
 • Cell Impact offers a unique manufacturing concept that can be scaled up to meet the growing demand of flow plates
 • The business model benefits from today’s and future demand for alternative fuel energy sources

 

Growth strategy

Cell Impact is well placed to meet the trends in the market and needs amongst fuel cell manufacturers. Our technology and knowledge addresses and satisfies current and future needs in the market:

 • Cell Impact’s technology addresses 25% of the fuel cell stack cost and contributes towards further cost reduction in the surrounding component cost environment through the down-sizing possibility arising from greater power density in the flow plate, made possible with Cell Impact’s adiabatic soft forming
 • Cell Impact can supply metal plates in high volumes with advanced patterns for best possible power density, cost and weight of the fuel cell
 • Cell Impact can assist companies that wants to transition from graphite plates to metal plates
 • Cell Impact can supply integrated and automated manufacturing lines to companies that wishes to carry out their own manufacturing
 • Cell Impact takes a global approach to a global fuel cell market

News and reports

The basis for meeting customer expectations is that we deliver products and services of appropriate quality, on time, at agreed prices and with regard to the relevant safety requirements and measures to minimize environmental impacts.
We make sure to follow the laws and regulations, have a good internal and external environment in both factory and office facility as well as on site work.
The management’s and the employees’’ dedication, responsibility and competence are the basis to the work of continuous improvements, that leads us to the goal to be a safe and conscious business partner.Cellimpact shall promote to ensure that employees will not be exposed to unnecessary risks, which may affect the employees.

Cellimpact shall actively promote to ensure that the external environment will not be affected by the activities of the company. It is done by:

 • Work for minimizing consumption of energy.
 • Goods are being sorted for recycling
 • Select suppliers that are willing and able to conduct environmental work

Dedicated and competent employees shall be able to enjoy and grow in his or her position. We believe that we can support it by having an open environment where we are discussing comfortable working environment issues together. Every point of view shall be taken care of to improve the health, safety and comfort within the company. It is every single employee’s duty to take personal responsibility in his, hers and colleagues’ health and safety.

All employees have a partial responsibility in the company’s environmental impact is as small as possible. It is up to all employees to carefully follow instructions and procedures and to report immediately the risks and threats to a good working environment and against the external environment. If interference is to care for the health and environmental priorities

As well as present and future operative targets for occupations safety and environmental impact shall be met with reasonable margin.

To clarify the company’s environmental work, the working environment is monitored continuously by means of key process indicators. We are monitoring number of accidents, short and long term sick leave as well as total sickness absence.

 

Bolagsordning Organisationsnummer: 556576-6655 § 1 Firma Bolagets firma är Cell Impact AB (publ). § 2 Styrelsens säte Bolaget skall ha sitt säte i Karlskoga kommun, Örebro län. Bolagsstämma skall kunna hållas i Karlskoga och Stockholm. § 3 Verksamhet Bolaget skall utveckla, marknadsföra och tillverka slagenheter för adiabatisk formning och därmed förenlig verksamhet § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor. § 5 Antal aktier, aktieslag m.m. Aktierna kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktie medför 1 röst och B-aktie medför 1/10 röst. A-aktier kan utges till ett antal av högst 1 620 000 st och B-aktier till ett antal av högst 52 380 000 st. Antalet aktier skall vara lägst 13 500 000 st och högst 54 000 000 st. Aktier av serie A skall på begäran av dess ägare omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier som skall omvandlas, skall göras hos bolaget. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering sker samt antecknats i avstämningsregistret. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya akter av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i mån detta inte kan ske, genom lottning. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emission gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. § 6 Styrelse och revisorer Styrelsen består av 3 - 10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Bolaget skall ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. § 7 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter. § 8 Deltagande vid bolagsstämma Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman dels göra anmälan till bolaget senast kl. 13.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke. § 9 Årsstämma Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma. 1) Val av ordförande vid stämman; 2) Upprättande och godkännande av röstlängd; 3) Godkännande av dagordning; 4) Val av en eller två justeringsmän; 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;   7) Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer; 8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden; 9) Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter; 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. § 10 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231. § 11 Avstämningsbolag Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Antogs på Årsstämma 2017-05-12

Subscribe

PRESS RELEASES AND REPORTS TO YOUR EMAIL

Calendar

Dates for financial information