X

Lets connect!

* Indicates required field.

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.

Den nya generationens flödesplattor för bränsleceller

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Bränsleceller omvandlar vätgas och syre till elektricitet och värme. Den enda restprodukten är vatten och därför utgör bränsleceller ett miljövänligt alternativ till både förbränningsmotorer och batterier.

NASDAQ First North Stockholm

Årsredovisning 2020

Ladda ned!

Pressmeddelande & Nyheter

LÄS FLER

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.

Aktien

Nasdaq First North Growth Market Stockholm

Nasdaq First North Growth Market

Cell Impacts aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market, en nordisk marknadsplats för små och medelstora tillväxtföretag. Aktiens namn är Cell Impact. Aktien handlar du på vanligt sätt via din bank eller en fondkommissionär som Nordnet och Avanza.

Certified advisor

Alla företag noterade på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Advisor, vars uppgift är att både agera rådgivare och se till att det noterade företaget lever upp till Nasdaqs regler för handelsplatsen och dess investerare.

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North Growth Market regleras av speciella regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är i regel mer riskfylld än en placering i ett bolag på en reglerad marknad.

FNCA Sweden AB

Humlegårdsgatan 5
Box 5807
102 48 Stockholm


+46 8 528 00 399

www.fnca.se

Finansiella dokument

Här presenterar vi prospekt och annan information kring aktien, incitamentsprogram, nyemissioner och andra typer av bolagshändelser.

Insynshandel

Finansinspektionens insynsregister innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument.

Aktieägare

Ägarlista för Cell Impact 2021-03-31.

NAMNA-AKTIERB-AKTIERÄGARANDEL, %RÖSTANDEL, %
Försäkringsbolaget, Avanza Pension-3 342 5315,685,50
BNP Paribas-3 270 1715,565,38
Östersjöstiftelsen-2 995 4615,094,93
Clearstream Banking-2 600 5834,424,28
Nordnet Pensionsförsäkring-1 186 4572,021,95
Kjell Östergren47 6911 000 0101,782,43
Caecis Bank-775 3981,321,28
Swedbank Försäkring-775 1461,321,27
Kjell-Sonny Eriksson-Påls-706 7191,201,16
Lennart Larsson-671 0001,141,10
Övriga (ca 27 800 st)170 10941 301 05870,4770,72
SUMMA217 80058 624 534100,00%100,00%

Aktiekapitalets utveckling

I nedanstående tabell presenteras aktiekapitalets utveckling sedan 1999.
ÅRHÄNDELSEA-AKTIER FÖRÄNDRING B-AKTIER FÖRÄNDRING ANTAL A-AKTIERANTAL B-AKTIERANTAL AKTIERKVOTVÄRDEAKTIEKAPITAL, SEK
1999Nybildning03 800 00003 800 0003 800 0000,103 800 000
2012Riktad emission01 200 00005 000 0005 000 0000,10500 000
2012Sammanläggning0-680 57404 319 4264 319 4260,12500 000
2012Omvandling72 600-72 600726004 246 8264 246 8260,12500 000
2013Företrädesemission72 6004 246 826145 2008 493 6528 493 6520,121 000 000
2016Riktad nyemission0526 000145 2009 019 6529 019 6520,121 060 888
2016Företrädesemission72 6004 509 826217 80013 529 47813 529 4780,121 591 332
2018Företrädesemission03 901 218217 80017 910 69618 128 4960,122 098 485
2019Riktad emission04 666 636217 80022 577 33222 795 1320,122 638 677
2019Företrädesemission018 128 496217 80040 705 82840 923 6280,124 737 162
2019Överteckningsemission03 333 332217 80044 039 16044 256 9600,125 123 015
2019Riktad emission01 191 701217 80045 230 86145 448 6610,125 260 962
2020Företrädesemission06 393 673217 80051 624 53451 842 3340,126 001 069
2020Riktad emission07 000 000217 80058 624 53458 842 3340,126 811 362

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.

Finansiella rapporter

2021

Rapporter för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.

2020

Rapporter för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

1 2 3 7

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.

Årsstämmor

2021

Årsstämman för Cell Impact äger rum torsdagen den 22 april 2021. På grund av Covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av bestämmelserna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Rätt att deltaga på stämman har aktieägare som finns införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken onsdagen den 14 april 2020, och som senast onsdagen den 21 april avgett sin röst enligt de instruktioner som gäller för stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn (s.k.rösträttsregistrering) för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid enligt förvaltarens rutiner och begära sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 16 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan och poströstning
Det krävs inte någon separat anmälan, utan ett inskickat poströstingsformulär ses som anmälan. Komplett formulär ska vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 21 april 2021. Information om registrering och anmälan finns i den offenliggjorda kallelsen.

Länk för anmälan och poströstning: https://postrosta.web.verified.eu/?source=cellimpact.

Röstning genom ombud
Om du avser att agera ombud för någon annans aktier behöver du ladda ner och fylla i en fullmakt.

Information in English
For English instructions, please read the Notice for the Annual Meeting.
For registration and postal voting form in English, please visit: https://postrosta.web.verified.eu/?source=cellimpact/en.
If you would like to vote through a proxy, you need to download, fill out, and submit a Proxy Form.

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.

Kalender

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.

Presentationer

Här kan du läsa och ladda ner presentationer som Cell Impact har gjort vid olika tillfällen.

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.

Pressmeddelanden & Nyheter

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.

Bolagsstyrning

Styrelse

ROBERT SOBOCKI Ordförande sedan 2020
Styrelseledamot i totalt fem bolag varav ordförande i fyra.
Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola (CTH) med inriktning på produktion, organisation och industriell ekonomi.
Född 1952. Har över 40 års erfarenhet inom fordons- och motorindustrin i ledande befattningar. Största delen inom Scania som är världsledande inom alternativa drivmedel för tunga fordon.

Innehav: 2 500 B-aktier, 150 000 optioner (2020:2024).

Oberoende i förhållande till Cell Impact AB samt från dess betydande aktieägare.
THOMAS CARLSTRÖM Medlem sedan 2017
Eget konsultbolag.
Bergsingenjör i metallurgi från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).
Född 1951. Har under de senaste
20 åren arbetat som investeringsansvarig hos Industrifonden med ett stort antal investeringar i företag i tidiga skeden bl a i Arcam AB (3D printing i metall) och Oatly AB (not milk), samt dessförinnan arbetat 20 år i ledande befattningar i flera företag inom producerande industri.

Innehav: 100 000 B-aktier, 75 000 optioner (2020:2024).

Oberoende i förhållande till Cell Impact AB samt från dess betydande aktieägare.
ANNA FRICK Medlem sedan 2020
Styrelsemedlem i följande publika bolag; Fortnox AB, Leo Vegas AB, Frisq Holding AB, Odd Molly International AB och Lohilo Foods AB. Även styrelsemedlem i Above Agency AB, Target Aid AB och stiftelsen War Child Sweden.
Magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm (HHS) med fördjupning inom marknadsföring och finansiering.

Född 1968. Har över 20 års erfarenhet som marknadsansvarig och konsult inom kommunikation, strategi och digital omställning, såväl nationellt som internationellt.

Innehav: 0 aktier, 75 000 optioner (2020:2024).

Oberoende i förhållande till Cell Impact AB samt från dess betydande aktieägare.
MIKAEL EURENIUS Medlem sedan 2021
Bolagsjurist inom Scania-koncernen, anställd av Scania CV AB.
Juris kandidat vid Stockholms Universitet.
Född 1968 med mångårig erfarenhet av processföring i svenska domstolar följt av mer än tjugo år med bolags- och affärsjuridik globalt i fordonsindustrin jämte tidigare styrelseuppdrag inom Scania Finans AB.

Innehav: 0 B-aktier, 0 optioner.

Oberoende i förhållande till Cell Impact AB samt från dess betydande aktieägare.
MATTIAS SILFVERSPARRE Medlem sedan 2021
Flertalet styrelseuppdrag samt egen investeringsverksamhet.
Civilingenjör Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola samt civilekonomexamen och jur.kand. från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
Född 1972. Har 25 års erfarenhet av affärsutveckling inom olika branscher från arbete som managementkonsult och från investmentbolag.

Innehav: 0 B-aktier, 0 optioner.

Oberoende i förhållande till Cell Impact AB samt från dess betydande aktieägare.

Ledning

PÄR TEIKE Anställd 2017
Chief Executive Officer.
Kandidatexamen i ekonomi, Karlstad Universitet. Vidare utbildning på Gustavus Adolphus College, MN, USA och Kansai University of Foreign Studies, Japan.
Född 1962. Mångåriga och breda erfarenheter från ledande befattningar inom SKF, Getinge och Elos Medtech i främst Asien.

Innehav: 122 078 B-aktier, 200 000 optioner (2019:2022), 100 000 optioner (2020:2023).
STEFAN AXELLIE Anställd 2020
Chief Financial Officer.
Kandidatexamen i ekonomi och administration från Örebro Universitet.
Född 1964. Gedigen erfarenhet som controller och ekonomichef från bolag som Frantschach Coating, Atlas Copco och senast som ekonomichef och vice vd i Würth Svenska AB.

Innehav: 0 aktier, 50 000 optioner (2020:2023).
TORD LÄTT Anställd 2019
Chief Project Officer.
Civilingenjör i maskinteknik, produktion och organisation från Chalmers Tekniska Högskola. Executive MBA, Mgruppen.
Född 1966. Flera ledarpositioner och styrelseuppdrag hos industriellt producerande bolag inklusive VD för Spicer Nordiska Kardan.

Innehav: 15 000 B-aktier, 20 000 optioner (2020:2023).
ANDERS ÖBERG Anställd 2018
Chief Technology Officer.
Design- och produktionsingenjör.
Född 1965. Tidigare CTO på Imatra Tooling AB och Bharat Forge Kilsta AB.

Innehav: 0 aktier, 50 000 optioner (2019:2022).
ACHIM ZEISS Anställd 2017
Area Manager Europe.
Ingenjör.
Född 1951. Bred erfarenhet av tysk bilindustri. Vd för Danly Germany (10 år) och DADCO Europe (22 år).

Innehav: 0 aktier, 10 000 optioner (2020:2023).

Revisor

Cell Impact anlitar PWC för revision .

Bolagsordning

Här kan du ladda ner Cell Impacts bolagsordning.

Prenumerera

HÅLL DIG UPPDATERAD! FÅ PRESSMEDDELANDEN OCH RAPPORTER DIREKT TILL DIN E-POST.