X

Lets connect!

* Indicates required field.
 • Mar17

  Fuel cells on the moon

  The Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) and Toyota have presented a concept for a new type of Lunar Rover aimed at a possible explorative expedition to the moon in 2030. The exciting thing is that Toyota is looking at using hydrogen fuel cell technology in the drivetrain.

  Fuel cells in space

  Although fuel cells have been used in space exploration for over five decades, they’ve been based on an older technology called alkaline fuel cells. This would be the first time that hydrogen gas is used as a fuel and it would represent a breakthrough for the technology if it’s implemented.

  The fuel cell could provide multiple essential functions. Not only would it power the electric motors and the electronic systems of the rover, but it could also provide heating for the crew (the far side of the moon can be a pretty cold place as we all know). And the water created by the fuel cell’s chemical reaction could potentially be electrolyzed back into hydrogen and oxygen using the rover’s solar panels. Not quite a perpetuum mobile but pretty close!

  Tough terrain

  The lunar surface is littered with rock debris, craters, and steep hills. Even though gravity is only a sixth of what we experience here on earth, the rover has to be able to operate in a pretty hostile environment. JAXA also want their astronauts to be able to explore a vast swath of the moon’s surface, and the range required for the rover is pegged at over 10.000 kilometers. With this type of fuel mileage, the astronauts would be able to circumnavigate the whole moon without refueling. Maybe they could drive by the old Apollo 11 landing site and snap some selfies to put all the conspiracy theories to rest at last?

  Toyota takes the lead

  Toyota is one of the world’s leaders in fuel cell technology, and this would be an excellent showcase for clean and powerful fuel cell technology. But similar to the old Apollo missions, space exploration tends to drive innovation down here on earth, and hopefully, important discoveries can be made which will help humankind save our own blue planet. At Cell Impact we firmly believe in an emissions-free future, and we’re proud to be a small part of the fuel cell revolution.

  Read Toyotas press release for more information.

   

 • May17

  New board members

  At the annual shareholder’s meeting in April 2018, two new board members were elected; Baard Eilertsen and Harriet Lidh.

  Here’s a short presentation of the two members (sorry, Swedish only. Click here for a google translation to English).


  Baard Eilertsen, Chairman

  Jag kommer ursprungligen från Norge men flyttade till Sverige 1996, och har sedan dess arbetat i ledande positioner inom IT, telekom och energisektorn. Jag har under de senaste åren drivit ett eget konsultbolag med inriktning på att utarbeta nya energilösningar och implementera teknologier som ligger i framkant av vad dagens energisystem behöver.

  Med mig har jag mer än 30 års erfarenhet från internationellt arbete och jag hoppas att mina mycket stora nätverk, av såväl energi- som affärsrelaterade kontakter, kommer att komma väl till pass i den fas Cell Impact befinner sig. Jag vill även bidra till att öka fokus på affärer som bidrar till en uthållig tillväxt.

  Jag är utbildad elektronikingenjör och har arbetat inom bolag som Tieto, Wireless Maingate och Alpiq och jag är van att bygga och leverera bra resultat över lång tid.

  Varför Cell Impact?

  Jag tycker Cell Impact är ett mycket spännande bolag som just nu är inne i en fas där man ser konturerna av en starkt växande marknad. Att företaget har en så tydlig roll inom bränsleceller gör det hela mycket utmanande och det ska bli riktigt roligt att få vara med på den resa bolaget har framför sig, inte minst med tanke på den växande marknad vi ser internationellt. Jag tror jag kan bidra med ett antal viktiga byggstenar i bolagets tillväxt och jag kommer att göra mitt yttersta, tillsammans med övriga styrelse, bolagsledning och anställda, att maximera den potential jag ser att bolaget har. Att få jobba med spjutspetsteknologi i ett svenskt bolag gör det hela än mer spännande och det ska bli roligt att få arbeta med de unika kompetenser bolaget besitter och inte minst med de kunder som väljer att arbeta med Cell Impact.


  Harriet Lidh, Member

  Jag har min bakgrund som VD i verktygstillverkaren Lidhs Verktyg AB, ett familjeföretag som såldes år 2012. Under fem år satt jag kvar som VD och de sista tre åren hade jag ytterligare ett VD-uppdrag i den nya ägarkoncernen. Jag lämnade min anställning 2017 och arbetar idag med olika styrelseuppdrag, och det är framför allt strategiska utvecklingsfrågor som intresserar mig.

  Lidhs Verktyg AB skapade ett arbetssätt kring simulering av plåtformning, vilket är en digitalisering av utprovningsprocessen vid tillverkning av ett verktyg. Detta uppmärksammades av den statliga myndigheten VINNOVA och kom att drivas som ett statligt forskningsprojekt.

  Under en period var jag även medlem i forskningsberedningen, ett rådgivande organ till regeringen i forskningsfrågor och som består av företrädare från olika delar av forskarvärlden och näringslivet. Jag representerade småföretagen och deras stora behov av forskning och utveckling. Jag har också varit aktiv som styrelseledamot i Fordonkomponentgruppen under en längre tid.

  Varför Cell Impact?

  Cell Impacts produkter har framtiden för sig, och jag ser mycket fram emot att få vara med redan från början på den spännande och utmanande resa som Cell Impact kommer att göra.

  Pågående styrelseuppdrag

  1998- Styrelseledamot i Lideco AB
  2017- Styrelseledamot i Jobro Sheet Metal Technology AB
  2017- Styrelseledamot i Precomp Solutions AB (publ) (Noterat på First North)
  2017- Styrelseledamot i Nitator Automotive Group
  2018- Styrelseledamot i Kagon AB
  2018- Styrelseledamot i TL Maskinpartner Holding AB

 • Mar09

  Interview with Pär Teike

  Here’s a recent 4-minute video interview with CEO Pär Teike shot by Finwire.tv at a Penser Bank investor meeting. Hear Pär talk about Cell Impact and the company’s focus for 2018.

  (Click here for a direct YouTube link if the preview doesn’t work.)

  And good news for international viewers – English subtitles should be available in just a day or two!

 • Feb07

  Cell Impact presentation at Financial Hearings

  Cell Impact’s CEO, Pär Teike, took the opportunity to present the company in English at a Financial Hearings conference today. The event was hosted by Stockholm Corporate Finance and featured innovative companies in the renewable energy industry.

  Grab a coffee and watch the recorded presentation (running time is 30 minutes):

  https://tv.streamfabriken.com/2018-02-07-cell-impact

 • Jan12

  Article in Investerarbrevet.se

  Investerarbrevet.se has published a short article about Cell Impact and the state of the fuel cell market. Please go ahead and click the links if you’re interested in what we do and our mission to produce the next generation of bipolar flow plates for hydrogen fuel cell stacks.

  And sorry – it’s in Swedish only (but click here for an automatic Google translation).

 • Nov21

  Video seminar from ProHearings
  with Pär Teike

  ProHearings popular fuel cell seminar November 17 where Cell Impact’s new CEO Pär Teike presented the company’s operations.

  Watch the full seminar here.

 • Nov16

  Cell Impact’s CEO Pär Teike at ProHearings

  On Friday November 17’th Cell Impacts CEO Pär Teike will be one of the speakers at ProHearings event. The subject of the day is Fuel Cells for Power Generation – The Final Solution? 

  You can download the presentation herePlease read more at: www.prohearings.com

 • Oct25

  Delårsrapport Q3 2017

  Finansiell sammanfattning tredje kvartalet 2017
  • Intäkterna för kvartalet uppgick till 0,2 mkr (0,2).
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -4,7 mkr (-1,8).
  • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -4,8 mkr (-1,8).
  • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,35 kr (-0,20).
  • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 30,7 mkr (1,4) eller 2,23 kronor per aktie (0,15). Soliditeten på balansdagen uppgick till 79 % procent (11).
  • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4,2 mkr (-1,8).
  • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 17,0 mkr (4,9).

  Verksamheten sammanfattning tredje kvartalet 2017

  • Cell Impact erhöll en order på bipolära flödesplattor från den nya kinesiska kunden Shanghai Everpower Technologies. Ordern avser en stationär applikation med ett värde om ca 1 MSEK. Målet med ordern, förutom att leverera flödesplattor, är att få fram en optimerad bipolär platta som är anpassad för kostnadseffektiv tillverkning i höga volymer.
  • Pär Teike tillträdde som ny VD för Cell Impact den 11 september. Pär kommer närmast från en befattning som VD för Elos Medtechs kinesiska dotterbolag Elos Medtech Tianjin Co, Ltd, och flyttar nu hem till Sverige. Tidigare VD Mats Wallin kvarstår i Bolaget som vice VD.

  VD har ordet
  Det är med glädje och entusiasm som jag nyligen har tagit över det övergripande ansvaret att leda Cell Impact genom Bolagets kommersialiseringsfas. Under min korta tid i denna roll har min tidigare bild av Cell Impacts unika möjlighet att bli framgångsrik på bränslecellsmarknaden bekräftats. Detta styrks framför allt av de kontakter som jag har haft med såväl gamla som nya potentiella kunder. Bolaget har en tilltagande projektportfölj med kundförfrågningar som jag bedömer att Cell Impact har en god chans att konvertera till orders. De flesta av dessa handlar om att i ett initialt skede via prototyptillverkning verifiera för kunden att Bolaget har ett mycket attraktivt erbjudande att producera bipolära flödesplattor på ett kostnadseffektivt sätt med bästa möjliga prestanda. I nästa skede önskar kunderna köpa större serier flödesplattor eller i vissa fall kompletta produktionslinjer.

  Att marknaden nu håller på att ta fart bevisas av att större volymorder kommunicerats av bränslecellstillverkare i olika delar av världen. I takt med att bränslecellsmarknaden mognar önskar bränslecellstillverkarnas utveckla sin leverantörskedja när mindre och enstaka tillverkningsserier går över i serietillverkning. Detta skapar möjligheter för Cell Impact när tillverkarna söker specialistkompetens i syfte att uppnå kostnadseffektiv design, kvalitet och prestanda. Jag kan med spänning redan nu notera att Cell Impact utvärderas som en viktig och framtida leverantör i denna värdekedja.

  Vi har från Bolagets sida tidigare kommunicerat att Asien och Kina är en mycket expansiv marknad för bränsleceller. Jag kan styrka detta på basis av nyligen gjorda besök i Kina men samtidigt är det viktigt att betona att bränslecellsmarknaden är global. I Nordamerika finns ett flertal större tillverkare som adresserar mogna segment inom branschen, som t.ex. materialhantering, där bränsleceller har använts under en relativt lång tid. För Bolagets del är det väsentligt att vi gör rätt prioriteringar i vår bearbetning av marknaden och skapar en balans i vår projektportfölj av både korta och långsiktiga möjligheter till intäkter. I Asien finns det ett intresse både för Bolagets erbjudande om inköp av egentillverkade bipolära flödesplattor från vår egen anläggning i Karlskoga och för hela produktionslinor. Aktörer i resten av världen tycks vara mer fokuserad på att initialt köpa egentillverkade bipolära flödesplattor av Bolaget.

  Vi fortsätter att kontinuerligt bygga vår kompetensbas och organisation som nu omfattar elva heltidsanställda. Genomförandet av vår nyligen erhållna order av Shanghai Everpower Technologies har påbörjats. Vår viktigaste uppgift framåt är att generera nya order och intäkter genom att kapitalisera på en växande marknad och bevisa Cell Impacts kommersiella potential.

  Pär Teike VD Cell Impact

  Kommande beslutade informationstillfällen

  • Bokslutskommuniké 2017 – 2 februari 2018
  • Årsredovisning 2017 – 8 mars 2018
  • Årsstämma för 2017- 12 april 2018
  • Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2018 – 4 maj 2018
  • Delårsrapport för perioden 1 april till 30 juni 2018 – 3 augusti 2018
  • Delårsrapport för perioden 1 juli till 30 september 2018 – 6 november 2018
  • Bokslutskommuniké 2018 – 12 februari 2019

  Rapporten i sin helhet bifogas.

  Karlskoga den 27 oktober 2017
  Tove Langlet, ordf.

  Thomas Carlström

  Tord Andersson

  Kjell Östergren

  Pär Teike, VD

  Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att
  offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
  genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober
  2017 kl. 08:45 CET.

  Följande dokument finns att hämta från beQuoted

  Certified Adviser
  Erik Penser Bank AB 08-463 80 00, är utsedd som Certified Adviser för Cell Impact.

 • Aug09

  Events Beijing and Stuttgart

  Cell Impact, together with AP & T, will be at China International Hydrogen and Fuel Cell Exhibition & Conference 2017 in Beijing on 28-30 August. Dr. Martin Skrikerud will hold a presentation about cost-effective production of flow plates. You will also see us at the EVS30 – International Electrical Vehicle Symposium & Exhibition in Stuttgart 9-11 October.

 • Aug16

  Cell Impact receives Chinese orders on flow plates for fuel cells

  Cell Impact has received an order for bipolar flow plates for a stationary application with a value of approximately MSEK 1 from a new Chinese customer. The aim of the order, in addition to delivering flow plates, is to produce an optimized bipolar plate adapted for cost-effective production at high volumes. It falls within the framework of cooperation where each party contributes with its technical expertise in the fuel cell area. The order will be executed on a regular basis over a period of about one year, and is intended for the growing Chinese fuel cell market.

  For a while, Cell Impact has produced short-range flow plates to other global fuel cell players. This order to another player in China is a sign that both China’s focus on the environment and Cell Impact’s investment in the China market is progressing against the expectations of fuel cell technology.

  The order is within the company’s important focus area against the production of flow plates for fuel cells. The parties have the objective that after completion of delivery, it will be possible to expand into more extensive cooperation.